Raport bieżący 16/2020

2020/06/10

Informacje nt. złożenia projektów spisów wierzytelności

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020, w którym poinformowano o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec Komputronik S.A. [Spółka, Emitent] oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. [Komputronik Biznes] na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 r. Zarządca sanacyjny złożył w postępowaniach sanacyjnych Emitenta oraz Komputronik Biznes projekty spisów wierzytelności. Przygotowane projekty spisów wierzytelności mają na celu umożliwienie wierzycielom dokonania ewentualnej weryfikacji, przede wszystkim zasadności oraz wysokości przysługujących im wierzytelności jeszcze przed złożeniem spisu wierzytelności sędziemu-komisarzowi. Złożenie projektu spisu wierzytelności ma charakter nieformalny, a jego celem jest przyspieszenie postępowania poprzez ograniczenie liczby formalnych sprzeciwów składanych do spisu wierzytelności.

Wierzyciele Spółki oraz Komputronik Biznes mogą wnioskować o udostępnienie, w formie elektronicznej, dotyczącej ich karty spisu wierzytelności oraz zgłaszać Zarządcy uwagi odnośnie do ich treści do dnia 15 lipca 2020 r. Informacje o szczegółowym sposobie udostępniania kart spisu wierzytelności znajdują się na stronie internetowej Zarządcy pod adresem:

http://zimmermanfilipiak.pl/postepowania/komputronik.html

Na podstawie projektów spisów wierzytelności, we wrześniu 2020 r. nastąpi złożenie wymaganych przez Ustawę Prawo Restrukturyzacyjne formalnych spisów wierzytelności w postępowaniach sanacyjnych Emitenta oraz Komputronik Biznes. Wierzyciele zostaną poinformowani o złożonych spisach wierzytelności w drodze obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, od którego, w terminie dwóch tygodni, będzie im przysługiwało prawo złożenia do sędziego-komisarza formalnego sprzeciwu co do umieszczenia bądź pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. Spis wierzytelności podlegać będzie zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza. Zatwierdzenie spisu wierzytelności jest warunkiem koniecznym do zwołania Zgromadzenia Wierzycieli w celu podjęcia czynności zmierzających do głosowania nad Układem.

O kolejnych, istotnych działaniach podejmowanych w ramach prowadzanych postępowań sanacyjnych, Emitent będzie informował w trybie publikacji właściwych raportów bieżących.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.