Raport bieżący 16/2022

2022/05/23

Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za rok obrachunkowy 2021/2022

Emitent informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 23 maja 2022 roku procesu wstępnej agregacji danych finansowych na potrzeby przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021/2022 podaje do publicznej wiadomości aktualne informacje dotyczące szacunków wybranych pozycji jednostkowego rachunku wyniku i strat za rok obrotowy 2021/2022 (okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.).

Emitent, szacuje obecnie, że osiągnął w roku obrotowym 2021/2022 jednostkowo następujące, wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wartości bez podatku VAT, w porównaniu do roku obrotowego 2020/2021):

  • Przychody ze sprzedaży : 1.685,9 mln zł wobec kwoty 1.403,9 mln zł przychodów za rok obrotowy 2021/2022 (wzrost o 20,1%),
  • Zysk brutto ze sprzedaży towarów i usług: 197,2 mln zł (wzrost o 15%),
  • Zysk operacyjny: wynik dodatni w kwocie 26,3 mln zł (wzrost o 12%),
  • Zysk przed opodatkowaniem w kwocie 18,8 mln zł (wzrost o 56%),
  • Zysk EBITDA 42,6 mln zł (wzrost o 6%).

Emitent wskazuje, iż na wzrost kosztów w roku obrotowym 2021/2022 wpłynęły przede wszystkim wyższe zmienne koszty sprzedaży, wynagrodzeń a także wyższe koszty reklamy i marketingu.

Emitent informuje, iż wyżej wskazane dane mają charakter wstępny i mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Emitenta w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021/2022 po zakończeniu badania przez audytorów. Emitent wskazuje, że zysk EBIDTA to zysk z działalności operacyjnej bez uwzględniania amortyzacji.

W nawiązaniu do informacji opublikowanej raportem bieżącym nr 10/2022, Emitent przypomina, iż ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy 2021/2022, zostaną opublikowane w dniu 30 czerwca 2022 roku.