Raport bieżący 17/2022

2022/05/31

Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrachunkowy 2021/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2022 w sprawie wstępnych, jednostkowych wyników finansowych za rok obrotowy 2021/2022, opublikowanego w dniu 23 maja 2022 roku, Emitent informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 31 maja 2022 r. procesu wstępnej agregacji danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021/2022 (okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.) podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości aktualnych informacji dotyczących szacunków wybranych pozycji skonsolidowanego rachunku wyniku i strat za roku obrotowego 2021/2022.

Emitent, szacuje obecnie, że osiągnął w roku obrotowym 2021/2022 następujące skonsolidowane, wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wartości bez podatku VAT, dynamika wobec poprzedniego roku obrachunkowego):

  • Przychody ze sprzedaży: 1.773,5 mln zł wobec kwoty 1.479,2 mln zł przychodów za rok obrotowy 2020/2021 (wzrost o 20%),
  • Zysk brutto ze sprzedaży towarów i usług: 227,4 mln zł (wzrost o 17%)
  • Zysk operacyjny: 30 mln zł (wzrost o 36%),
  • Zysk przed opodatkowaniem: 20,9 mln zł (wzrost o 74%),
  • Zysk EBITDA: 50,7 mln zł (wzrost o 16%).

Emitent wyjaśnia, iż w wyniku dobrej koniunktury gospodarczej oraz poprawy efektywności operacyjnej Emitenta udało się osiągnąć szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe lepsze w porównaniu do roku obrachunkowego 2020/2021.
Emitent informuje, iż wyżej wskazane dane mają charakter wstępny i mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Emitenta w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021/2022 po zakończeniu badania przez audytorów.

Emitent wskazuje, że zysk EBIDTA to zysk z działalności operacyjnej bez uwzględniania amortyzacji. Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym dla branży, w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama, jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika we wcześniejszych raportach bieżących oraz okresowych Emitenta.

Emitent informuje, że powyższe wstępne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta oraz przy założeniu niewystąpienia w toku dalszych prac nad sprawozdaniami finansowymi okoliczności skutkujących koniecznością dokonania istotnych jednorazowych operacji o charakterze księgowym (których wystąpienia jednak nie można całkowicie wykluczyć). Emitent wskazuje przy tym, iż proces rewizji finansowej dla sprawozdań rocznych za rok obrotowy 2021/2022 pozostaje w toku.

W nawiązaniu do informacji opublikowanej raportem bieżącym nr 10/2022, Emitent przypomina, iż ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy 2021/2022, zostaną opublikowane w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Wypracowane wyniki finansowe za rok obrotowy 2021/2022 potwierdzają prawidłową realizację procesu restrukturyzacyjnego, w szczególności w obszarze procesów operacyjnych i kosztowych. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż przebieg procesu restrukturyzacyjnego przebiega zgodnie z harmonogramem. W szczególności Emitent wyjaśnia, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego do Emitenta oraz do spółki zależnej Komputronik Biznes sp. z o.o. [Komputronik Biznes] doręczone zostały postanowienia z dnia 26 kwietnia 2022 roku których treść, zawarta w obwieszczeniach, została przedstawiona w raporcie bieżącym 15/2022 roku, opublikowanym dnia 20 maja 2022 r.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.