Raport bieżący 18/2017

2017/04/04


Paragraf 7 otrzymał treść:


1.     “Kapitał  zakładowy  Spółki  wynosi  985.947,40  zł  (dziewięćset  osiemdziesiąt pięć  tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem  40/100) złotych i dzieli się na:


–      6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,


–      1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,


–      744.999 (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,


–      1.355.600 (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji
na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,


–      173.875 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.


–      135.000 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda”


Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych