Raport bieżący nr 18/2018

2018/08/07

Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje przez Emitenta

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 7 sierpnia 2018 roku dwustronnie podpisanego egzemplarza aneksu (opatrzonego datą 03.08.2018) do umowy z Bank Zachodni WBK S.A.:

  • Aneksu do umowy o limit na gwarancje zawartego pomiędzy Komputronik S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 

Przedmiotem aneksu do umowy o limit na gwarancje jest zwiększenie Emitentowi limitu o 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) do kwoty 20.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Limit został przyznany do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Zabezpieczeniem umowy o limit na gwarancje jest zastaw rejestrowy na zapasach towarów oraz przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotów zastawu rejestrowego. Aneks do ww. umowy z Emitentem nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Zachodniego WBK S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów: kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, kredytu rewolwingowego, faktoringowego i operacji walutowych wynosi łącznie 88 000 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt osiem milinów złotych) i uległa zwiększeniu o 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych), w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.