Raport bieżący 18/2022

2022/07/27

Informacja o wyznaczeniu terminów rozpraw celem zatwierdzenia układów Komputronik S.A. w restrukturyzacji i Komputronik Biznes sp. z o.o.

Spółka Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Emitent] otrzymała od ustanowionego przez sąd restrukturyzacyjny zarządcy Emitenta oraz spółki zależnej Komputronik Biznes Sp. z o.o. [Komputronik Biznes], spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie [Zarządca] w dniu 27.07.2022 r. informację o wyznaczeniu terminów rozpraw celem zatwierdzenia przez sąd układów Emitenta oraz Komputronik Biznes. Terminy rozpraw celem zatwierdzenia układów zostały wyznaczone zarówno dla Emitenta jak i dla Komputronik Biznes na dzień 28.09.2022 r. Rozprawy odbędą się w budynku Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu przy ulicy Młyńskiej 1a.

Niniejszy raport publikowany jest w nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2022, opublikowanego w dniu 20 kwietnia 2022 roku oraz raportu bieżącego 14/2022 opublikowanego w dniu 28 kwietnia 2022 roku, w których to raportach Emitent informował o wynikach głosowania nad układami Emitenta oraz Komputronik Biznes, wydaniu postanowień w przedmiocie przyjęcia układów dla Emitenta oraz Komputronik Biznes oraz o dalszych etapach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta oraz Komputronik Biznes. Zgodnie z dyspozycją przepisów art. 164 i art. 165 prawa restrukturyzacyjnego, układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli podlega zatwierdzeniu przez sąd na rozprawie wyznaczonej nie wcześniej niż w tydzień po zakończeniu głosowania nad układem. Na postanowienie o zatwierdzeniu układu przysługuje zażalenie, które można wnosić w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Po oddaleniu zażaleń, a w przypadku ich braku, po upływie terminu do ich wniesienia, układ staje się prawomocny i postępowanie restrukturyzacyjne jest zakończone, a dłużnik jest zobowiązany do realizacji postanowień układu.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.