Raport bieżący 19/2017

2017/04/04


Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka"), na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w dniu 3 kwietnia 2017 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:


  1. Pana Krzysztofa Buczkowskiego,

  2. Pana Tomasza Buczkowskiego,

  3. Pana Ryszarda Plichtę,

  4. Jarosława Wiśniewskiego,

  5. Pana Jędrzeja Bujnego.


Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zawarte są w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.