Raport bieżący 2/2021

2021/01/26

Zmiana zawartej umowy faktoringowej

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2021 roku powziął informację, że wyznaczony przez Sąd Zarządca w postępowaniu sanacyjnym, spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja („Zarządca”) zawarła w imieniu i na rzecz Emitenta, w dniu 26 stycznia 2021 roku, aneks do Umowy Faktoringu ze spółką Eurofactor Polska S.A., zawartej w dniu 29 września 2020 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2020, opublikowanym w dniu 29 września 2020 roku, a która weszła w życie po uzyskaniu zgody rady wierzycieli Emitenta, co nastąpiło w dniu 12 października 2020 roku.

Aneks dotyczy zwiększenia maksymalnej wysokości należności Emitenta cedowanych (sprzedawanych) faktorowi, a przysługujących Emitentowi od poszczególnych partnerów biznesowych, z dotychczasowej kwoty 15.000.000 zł do 40.000.000 zł. Pozostałe, istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Warunkiem wejścia w życie aneksu do umowy faktoringu jest udzielenie zgody na zawarcie tegoż aneksu przez radę wierzycieli Emitenta, zgodnie z przepisami art. 129 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – prawo restrukturyzacyjne.

W ocenie Emitenta, wejście w życie niniejszego aneksu pozwoli na zwiększenie skali działania Emitenta poprzez uwolnienie potencjału wzrostu wartości sprzedaży do licznych partnerów biznesowych, częściowo przywracając skalę wartości sprzedaży adekwatną do potencjału, którym Emitent dysponował w okresie poprzedzającym skorzystanie z procedury ochrony przed negatywnym wpływem nieuzasadnionej faktycznie i prawnie, zdaniem Emitenta, decyzji Urzędu Skarbowego z dnia 28 lutego 2020 roku (o zdarzeniach prowadzących do złożenia wniosku o postępowanie sanacyjne oraz o jego wszczęciu Emitent informował w raportach bieżących nr 4/2020 i 5/2020, opublikowanych odpowiednio w dniach 7 i 10 marca 2020 roku). Dotychczasowy, uzyskiwany w ostatnich miesiącach poziom sprzedaży z odroczonym terminem płatności był katalizowany maksymalną możliwą wartością należności, które Emitent finansuje faktoringiem oraz własnymi zasobami gotówkowymi. Zwiększenie sprzedaży pozwoli zwiększyć zyski Emitenta, co pozytywnie wpłynie na potencjał wykonania możliwego do zawarcia w przyszłości układu z wierzycielami.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.