Raport bieżący 20/2020

2020/08/31

Informacje nt. złożenia planów restrukturyzacyjnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020, w którym poinformowano o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec Komputronik S.A. („Spółka”, „Emitent”) oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. [Komputronik Biznes] na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. Zarządca sanacyjny złożył w postępowaniach sanacyjnych Emitenta oraz Komputronik Biznes plany restrukturyzacyjne.

Załącznik do niniejszego raportu zawiera wyciąg kluczowych założeń ze złożonych w sądzie planów restrukturyzacyjnych Emitenta oraz Komputronik Biznes.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że obligatoryjnym elementem planu restrukturyzacyjnego są założenia co do przyszłych wyników finansowych, w szczególności przychodów, kosztów, wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych. Ze względu jednak na fakt, że na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego plan restrukturyzacyjny nie został zatwierdzony przez sędziego komisarza, który ma możliwość ingerencji w treść planu, a także na fakt, że zatwierdzony plan restrukturyzacyjny, zgodnie z przepisami art. 318 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne „może być zmieniany w toku jego realizacji, stosownie do zmiany okoliczności sprawy”, Emitent podkreśla, że załączone dane w żadnym przypadku nie powinny i nie mogą być traktowane jako prognoza wyników finansowych Emitenta, jaka mogłaby być sporządzona w przypadku prowadzenia działalności w standardowych warunkach operacyjnych.

O kolejnych istotnych działaniach podejmowanych w ramach prowadzanych postępowań sanacyjnych Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.