Raport bieżący 20/2021

2021/05/26

Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrachunkowy 2020/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 w sprawie wstępnych, jednostkowych wyników finansowych za rok obrotowy 2020/2021, opublikowanego w dniu 11 maja 2021 roku, Emitent informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 26 maja 2021 r. procesu wstępnej agregacji danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020/2021 (okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.) podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości aktualnych informacji dotyczących szacunków wybranych pozycji skonsolidowanego rachunku wyniku i strat za roku obrotowego 2020/2021.

Emitent, szacuje obecnie, że osiągnął w roku obrotowym 2020/2021 następujące skonsolidowane, wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wartości bez podatku VAT):

 • – Przychody ze sprzedaży : 1.473,9 mln zł wobec kwoty 1.649,1 mln zł przychodów za rok obrotowy 2019/2020 (spadek o 10,6%),
 • – Zysk ze sprzedaży towarów i usług: 193,9 mln zł,
 • – Zysk na działalności gospodarczej: wynik dodatni w kwocie 33,6 mln zł,
 • – Zysk operacyjny: wynik dodatni w kwocie 21,7 mln zł,
 • – Zysk przed opodatkowaniem: wynik dodatni w kwocie 11,9 mln zł,
 • – EBITDA: wynik dodatni 43,3 mln zł.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że w wyniku działań zmierzających do przygotowania sprawozdania finansowego, uległy zmiany pozycje dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego przekazane w raporcie bieżącym RB 16/2021. Aktualne wartości tych pozycji, wraz ze wskazaniem czy uległy istotnej zmianie, a jeżeli tak, to ze wskazaniem ich wartości przekazanej w poprzednim raporcie to:

 • – Przychody ze sprzedaży : 1.398,6 mln zł wobec kwoty 1.491,0 mln zł przychodów za rok obrotowy 2019/2020 (spadek o 6,1%), pozycja nie uległa istotnej zmianie w stosunku do przekazanej poprzednio,
 • – Zysk ze sprzedaży towarów i usług: 171,7 mln zł, pozycja nie uległa istotnej zmianie w stosunku do przekazanej poprzednio,
 • – Zysk operacyjny: wynik dodatni w kwocie 23,1 mln zł (wcześniej przekazany: 16,3 mln zł),
 • – Zysk przed opodatkowaniem: wynik dodatni w kwocie 11,6 mln zł (wcześniej przekazany: 12,2 mln zł),
 • – EBITDA: wynik dodatni 39,8 mln zł (wcześniej przekazana: 32,8 mln zł).

Emitent podkreśla, że należy wziąć pod uwagę, że w dniu 10 marca 2020 roku zostało wobec Emitenta jak również wobec spółki zależnej Komputronik Biznes Sp. z o.o., otwarte postępowanie sanacyjne o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2020 opublikowanym 10 marca 2020 roku. Dlatego w niniejszym raporcie Emitent nie zamieszcza porównana wyników z wynikami roku obrotowego 2019/2020, z wyjątkiem przychodów, ponieważ, zdaniem Emitenta, takie porównanie nie będzie stanowić rzetelnego materiału porównawczego.

Emitent wskazuje, że powyższe wyniki są efektem dobrej koniunktury rynkowej przede wszystkim w ostatnim kwartale kalendarzowym roku 2020, ale również utrzymującej się w całym okresie sprawozdawczym, co wpłynęło na zwiększenie przychodów i zysku operacyjnego, jak również podjętych działań restrukturyzacyjnych w ramach postępowania sanacyjnego. Emitent wskazuje jednak że: (1) nie ma pewności, że dobra koniunktura w branży, w której działa Emitent, utrzyma się przez dłuższy okres, (2) większa część działań restrukturyzacyjnych została już przeprowadzona i nie należy oczekiwać, że kolejne działania restrukturyzacyjne będą miały aż tak istotny wpływ na wynik finansowy.

Emitent wskazuje, że zysk EBIDTA to zysk z działalności operacyjnej bez uwzględniania amortyzacji. Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym dla branży, w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama, jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika we wcześniejszych raportach bieżących oraz okresowych Emitenta.

Emitent również wskazuje, że rok obrotowy 2020/2021 był rokiem nie tylko pandemii, która miała istotny wpływ na jego działalność (o czym Emitent informował w raportach bieżących RB 8/2020, opublikowanym w dniu 13 marca 2021 roku oraz RB 17/2020 opublikowanym w dniu 15 czerwca 2020 roku), ale również rokiem w którym zostały otwarte postępowania sanacyjne wobec Emitenta i jego spółki zależnej mające jeszcze większy wpływ na działalność Emitenta. Biorąc pod uwagę wpływ dwóch powyższych czynników, Emitent ocenia powyższe wyniki jako dobre.

Emitent informuje, że powyższe wstępne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta oraz przy założeniu niewystąpienia w toku dalszych prac nad sprawozdaniami finansowymi okoliczności skutkujących koniecznością dokonania istotnych jednorazowych operacji o charakterze księgowym (których wystąpienia jednak nie można całkowicie wykluczyć). Emitent wskazuje przy tym, iż proces rewizji finansowej dla sprawozdań rocznych za rok obrotowy 2020/2021 pozostaje w toku.

Emitent ponadto przypomina, że zgodnie z informacją opublikowaną raportem bieżącym nr 9/2021, ostateczne wyniki finansowe za roku obrotowego 2020/2021, zakończonego w dniu 31 marca 2021 roku, zostaną opublikowane w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.