Raport bieżący 21/2015

2015/06/30


Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację, iż Zarząd Spółki Dominującej w trybie art. 54 Ustawy o rachunkowości dokonał zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym w dniu 19 czerwca 2015 r. W związku z powyższym podmiot audytujący sprawozdanie finansowe, firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., dokonała aktualizacji Opinii biegłego rewidenta i Raportu z badania.
W sprawozdaniu skonsolidowanym dokonano reklasyfikacji kosztów, poprzednio błędnie sklasyfikowanych, między kosztami sprzedanych usług, a kosztami sprzedaży. W efekcie reklasyfikacji dokonano następujących zmian:


  1. W pozycjach rachunku zysków i strat przesunięcie kwoty 5.570 tys. PLN z pozycji „Koszty sprzedanych usług” do pozycji „Koszty sprzedaży”, skutkujące zmniejszeniem kwoty „Kosztu sprzedanych usług” z 19 355 tys. PLN do 13 785 tys. PLN, oraz zwiększeniem kwoty „Kosztów sprzedaży” o tę samą kwotę. W efekcie nastąpiły zmiany na pozycjach:


    • „Koszty sprzedaży” – wzrost ze 101 657 tys. PLN do 107 227 tys. PLN

    • „Zysk brutto ze sprzedaży” – wzrost ze 164.887 tys. PLN do 170.457 tys. PLN, a tym samym wzrost marży handlowej z 7,3% do 7,6%.


  2. w rozdziale 4 skorygowano tabele przychodów i wyników segmentów oraz uzgodnienia segmentów do sprawozdania finansowego.


W celu zobrazowania dokonanych zmian, w załączeniu do niniejszego raportu, przedstawiamy rachunek zysków i strat podzielony na kwartały, w dwóch układach:


  • układzie sprawozdawczym (po uwzględnieniu reklasyfikacji kosztów);

  • układzie zarządczym (po uwzględnieniu reklasyfikacji kosztów, zdarzeń jednorazowych i przesunięć kosztów między kwartałami wpływających na poziom przychodów i kosztów w poszczególnych kwartałach).


Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)