Raport bieżący 21/2020

2020/09/01

Wstępne wyniki za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 oraz wybrane pozycje wyników finansowych za rok obrotowy 2019/2020

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 31 sierpnia 2020 roku przygotowania planu restrukturyzacyjnego Spółki oraz planu restrukturyzacyjnego spółki Komputronik Biznes Sp. z o.o. , podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników za I kwartał roku obrotowego 2020/2021, zakończony w dniu 30 czerwca 2020 roku oraz wybranych danych dotyczących uzyskanych wyników finansowych w roku finansowym 2019/2020, zakończonym w dniu 31 marca 2020 roku.

Wstępne wyniki finansowe za I kwartał roku finansowego 2020/2021

Emitent szacuje, iż w pierwszym kwartale roku finansowego 2020/2021 (zakończonym w dniu 30 czerwca 2020 roku), nastąpiła poprawa wyników finansowych. Zostały przeprowadzone istotne gruntowne działania restrukturyzacyjne, polegające na: zmniejszeniu liczby pracowników i współpracowników (także w ramach konsolidacji operacyjnej spółek w Grupie), zmniejszenia liczby sklepów własnych o jednostki mogące w najbliższej przyszłości utracić rentowność, redukcji kosztów wynajmu powierzchni komercyjnych i zmniejszenia wielkości pozostałych kosztów rzeczowych. Dodatkowo Emitent skoncentrował się na sprzedaży wybranych grup towarowych o najwyższej stopie zwrotu, rozwinął ofertę usługową i poprawił warunki zakupu u niektórych dostawców. W efekcie wprowadzonych zmian i działań, pomimo zmniejszenia przychodów w pierwszym kwartale 2020 r. o około 19% (w porównaniu do 2019 roku) do 268 mln PLN, Emitent uzyskał analogiczny wynik na sprzedaży jak w zeszłym roku – czyli około 30 mln PLN. Ze względu na obniżenie kosztów działania o ponad 22% (na co miało wpływ także uzyskanie wsparcia rządowego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej), przy utrzymaniu dochodów, w pierwszym kwartale finansowym Emitent osiągnął szacunkowy zysk EBITDA (wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację) na poziomie 5,5 mln PLN. Zysk netto szacowany jest w pierwszym kwartale na wartość 4,2 mln PLN.

Istotne wybrane pozycje wyników finansowego za rok obrotowy 2019/2020

Wstępne, niezaudytowane wyniki finansowe roku finansowego 2019 istotnie różnią się od wyników uzyskiwanych w poprzednich latach, gdyż poza wpływem zmniejszenia skali działalności, jaka występowała przez pierwsze trzy kwartały roku finansowego – o czym Emitent informował w raporcie okresowym z dnia 28 lutego 2020 roku, dodatkowo uwzględniają:

  • 1. Efekt rozpoczęcia procesu sanacyjnego w dniu 10 marca 2020, jak również wpływ COVID-19 na działalność handlową Emitenta z okresu sprawozdawczego kończącego się 31 marca 2020 roku,
  • 2. Wpływ na wynik z działalności operacyjnej kosztów oraz rezerw wykazanych w związku z prowadzoną obecnie restrukturyzacją działalności operacyjnej Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej Komputronik, która została zaplanowana w ramach instrumentów zawartych w planie restrukturyzacyjnym,
  • 3. Wpływ przeszacowania aktywów zgodnie z MSSF 9, a także wpływ rozpoczęcia procesu sanacyjnego w spółce zależnej Emitenta, czyli Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji, jak również konsolidacji działalności operacyjnej w Grupie Kapitałowej i docelowego zmniejszenia liczby podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta.
  • 4. Oszacowanie utraty wartości aktywów finansowych.

Ad 1. W całym 2019 roku finansowym Emitent notował niższe niż w 2018 roku przychody i dochody ze sprzedaży. Było to efektem ograniczeń w dostępności limitów kredytu kupieckiego od dostawców, co wpływało na podjęte decyzje o ograniczeniu aktywności handlowej w niektórych grupach sprzedawanych produktów (co skutkowało prowadzeniem dużych akcji wyprzedaży towarów) i ograniczeniami wielkości sprzedaży w wybranych kanałach dystrybucji. W ostatnim kwartale roku obrachunkowego (po rozpoczęciu postępowania sanacyjnego) przejściowo ograniczona została oferta produktowa dostępna dla klientów, jak również zmniejszyły się możliwości obsługi klientów B2B. Z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19 od 16 marca 2020 zostały zamknięte salony Emitenta znajdujące się w centrach handlowych. W efekcie powyższych uwarunkowań przychody emitenta wyniosły w całym roku 1.491 mln PLN (spadek o 16,8% w stosunku do roku 2018). Poza obniżeniem przychodów, kolejnym czynnikiem wpływającym na pogorszenie wyników finansowych było przeszacowanie wartości bonusów posprzedażnych, co do których Emitent wycenił prawdopodobieństwo ich odzyskania od dostawców (wpływ spadku przychodów na wysokość bonusów określoną w procencie dokonanych zakupów, jak również wpływ braku zapłaty dostawcom za towar ze względu na ograniczenia postępowania sanacyjnego). Po uwzględnieniu wszystkich powyższych czynników, Emitent szacuje, że wynik na sprzedaży w całym roku obrachunkowym wyniósł około 132,8 mln PLN (spadek o 25,8% względem 2018 roku).

Ad.2 W całym roku finansowym 2019, wraz ze zmniejszaniem się działalności handlowej (skrócony opis przyczyn w punkcie 1), Emitent podejmował działania mające na celu redukcję kosztów: głównie zatrudnienia i wybranych grup kosztów rzeczowych. Emitent szacuje, iż bez uwzględnienia opisanych w kolejnym akapicie czynników jednorazowych, wynik na sprzedaży pomniejszony o koszty działalności (koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu) zamknie się stratą z przedziału (-24 mln) PLN a (-26 mln) PLN.
W związku z otwarciem w dniu 10 marca 2020 roku postępowania sanacyjnego Emitenta oraz ograniczeniami związanymi z COVID-19, w marcu 2020 roku dodatkowo uwzględniono skumulowane czynniki wpływające jednorazowo na poziom wyniku na działalności operacyjnej, tj.: rezerwy restrukturyzacyjne na koszty osobowe i rzeczowe, które wystąpią w efekcie wejścia Emitenta w sanację, rezerwy uwzględniające ryzyko związane z kontrolami podatkowymi (VAT i CIT), koszty planowanych likwidacji sklepów (w tym wyceny sieci sklepów działających kiedyś pod marką „Karen”), odpisy na zmniejszenie wartości aktywów niematerialnych i prawnych (w tym oprogramowania, które nie będzie w przyszłości użytkowane). Szacunkowa jednorazowa strata wliczana do wyniku na działalności operacyjnej wyniesie od (-19) mln PLN do (-20) mln PLN.
Łącznie z wpływem zdarzeń jednorazowych wynik na działalności operacyjnej wyniesie od (-43) mln PLN do (-46) mln PLN (w poprzednim roku zysk w wysokości 15,2 mln PLN).

Ad. 3 W osobnej kategorii rachunku zysków i strat Emitent wyszczególnia rezerwy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych zgodnie z MSSF 9 – związanych z wpływem COVID-19 – oraz postępowaniem sanacyjnym spółki zależnej Emitenta – Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji. Emitent wycenia ujemny wpływ tych czynników na (-21) do (-25) mln PLN.

Ad. 4 W pozycji kosztów finansowych Emitent dokona wyceny i wykaże potencjalną utratę wartości posiadanych udziałów spółek zależnych w związku z ich restrukturyzacją, a także zawiąże rezerwę na utratę części wartości udzielonych pożyczek oraz uwzględni zmiany wartości nieruchomości inwestycyjnych. Wycena podmiotów zależnych o istotnej wartości bilansowej została zlecona podmiotowi zewnętrznemu, a ponieważ prace nad nią nadal trwają, nie można na razie wiarygodnie wskazać wyniku na działalności finansowej Emitenta.
Z uwagi na powyższe Emitent nie jest w stanie oszacować relatywnie precyzyjnego przedziału wyniku dla zysku brutto za rok finansowy 2019.

Emitent ponadto przypomina, że zgodnie z informacją opublikowaną raportem bieżącym RB 18/2020, ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020 zakończony w dniu 31 marca 2020 roku zostaną opublikowane w dniu 30 września 2020 roku, a wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 zakończony w dniu 30 czerwca 2020 roku zostaną opublikowane w dniu 15 października 2020 roku.