Raport bieżący 22/2012

2012/07/03


Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat podjęcia uchwały dotyczącej rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy  podziału zysku za rok obrachunkowy 2011/2012.


 


W związku z uzyskaniem dobrych wyników finansowych wypracowanych w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r., Zarząd Komputronik SA w dniu 3 lipca 2012r, podjął uchwałę odnośnie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odnośnie podziału zysku netto w wysokości 19.243.058,04 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt osiem złotych i cztery grosze)  – w następujący sposób:


1.       Przeznaczyć kwotę 3.446.046 PLN (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści sześć), na wypłatę dywidendy, co stanowi dywidendę 0,36 PLN (słownie: trzydzieści sześć groszy) 1 akcję, tj. przeznaczyć na dywidendę 17,9% wartości zysku netto;


2.       Przeznaczyć pozostałą kwotę zysku, tj. 15.797.012,04 PLN (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwanaście złotych i cztery grosze) na kapitał zapasowy.


 


Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie §38 ust.1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.