Raport bieżący 22/2020

2020/09/28

Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2019/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z 1 września 2020 roku w sprawie wstępnych wyników za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 oraz wybranych pozycji wyników finansowych za rok obrotowy 2019/2020, zakończony w dniu 31 marca 2020 r. (dalej „Rok Obrotowy”), w którym poinformowano również o czynnikach mających wpływ na wyniki Roku Obrotowego w tym m.in. o prowadzeniu testów na potencjalną utratę księgowej wartości posiadanych udziałów spółek zależnych, przeprowadzanych w nadzwyczajny sposób w związku z trwającym procesem restrukturyzacji , Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (dalej także “Emitent” lub „Spółka”) przekazuje aktualizację informacji. W związku z zakończeniem w dniu 28 września 2020 roku istotnego etapu analiz dotyczących wpływu otoczenia biznesowego na wyniki Roku Obrotowego, tj. z zakończeniem ww. testów podjęto tego samego dnia decyzję o utworzeniu opisanych w dalszej części niniejszego komunikatu odpisów o charakterze jednorazowym, mających wpływ na wyniki finansowe Roku Obrotowego.

W związku z powyższym podjęto decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości zaktualizowanych wstępnych wyników uzyskanych w Roku Obrotowym, uwzględniając ww. operacje o charakterze księgowym, zgodne z wymogami MSF.

Finalne wyniki grupy kapitałowej Spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym za Rok Obrotowy, przesłane do Audytora i Zarządcy, wskazują następujące pozycje:

 • (-50,4) mln PLN – strata z działalności operacyjnej,
 • (-91,6) mln PLN – strata brutto,
 • (-83,6) mln PLN strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego.

Ujemne wyniki Roku Obrotowego, szczególnie ostatniego kwartału tego roku, są w przeważającej części pochodną zdarzeń jednorazowych, tj. działań wymuszonych nagłą zmianą dostępnych limitów kredytu kupieckiego i wdrożeniem zaktualizowanej strategii, co Emitent szeroko opisywał w sprawozdaniach kwartalnych i śródrocznych publikowanym w ciągu Roku Obrotowego, ogromnymi w skali skutkami wejścia w proces sanacyjny oraz skutkami ekonomicznymi związanymi z epidemią COVID-19. Najistotniejszymi pozycjami wpływającymi na wynik operacyjny były:

 • 1. zmniejszenie wyniku na sprzedaży (zmniejszenie przychodów od klientów detalicznych i B2B, zmniejszenie udziału procentowego bonusów i wsparcia marketingowego udzielanego przez dostawców, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2020, z dnia 1 września 2020 roku,
 • 2. jednorazowe koszty operacyjne w kwocie – 7,3 mln PLN, poniesione w związku z wejściem w proces sanacyjny Emitenta i Komputronik Biznes sp. z o.o., składające się z m.in. następujących kosztów o charakterze jednorazowym:
  • – odprawy i odszkodowania związane z programem zwolnień grupowych i wypowiedzeń umów cywilno-prawnych – 6,2 mln PLN,
  • – rezerwy na koszty prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i inne powiązane koszty – 1,1 mln PLN,
 • 3. odpisy aktualizujące wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy (wykazywanych w związku z nabyciem sieci sklepów i znaków towarowych pod marką „Karen”), których wartość w związku z zamknięciami wielu salonów lub częściowej rezygnacji z ich wykorzystania w efekcie reorganizacji działalności, uległa istotnemu zmniejszeniu – 7,7 mln PLN,
 • 4. odpisy aktualizujące prawa majątkowe, stanowiące odniesienie zmian wyceny rynkowej wartości nieruchomości, co jest związane z obecną sytuacją makroekonomiczną w Polsce, a stanowiących główne aktywo dłużnika Emitenta, tj. jednej ze spółek należących do grupy kapitałowej Emitenta – 5,6 mln PLN,
 • 5. rezerwy na potencjalne zobowiązania podatkowe wynikające z prowadzonych postępowań i kontroli podatkowych dot. VAT i CIT – wyznaczone w oparciu o szacunek prawdopodobieństwa negatywnego rozstrzygnięcia tych postępowań oraz szacowną wartość umorzenia części potencjalnych zobowiązań – jeśli trafią one do masy sanacyjnej – 3,5 mln PLN.

Spółka wykazuje w jednostkowym sprawozdaniu finansowym następujące wartości: (-35,8) mln PLN strata z działalności operacyjnej, (-126,0) mln PLN strata brutto oraz (-120,3) mln PLN strata netto. Najistotniejszy wpływ na wyniki jednostkowe – poza czynnikami opisanymi powyżej w części dotyczącej wyników skonsolidowanych – miała zmiana metody wyceny spółek zależnych (z metody DCF na metodę skorygowanych aktywów netto), z uwagi na konieczność odzwierciedlenia zmiany wartości istotnych aktywów tych spółek, co skutkowało koniecznością dokonania jednorazowych odpisów aktualizacyjnych w kwocie 49,5 mln PLN. Odpisy te nie mają charakteru pieniężnego i nie wpływają na pomniejszenie dostępnych aktywów finansowych wykorzystywanych w bieżącej działalności Emitenta.

Emitent ponadto przypomina, że zgodnie z informacją opublikowaną raportem bieżącym RB 18/2020, ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020, zakończony w dniu 31 marca 2020 roku, zostaną opublikowane w dniu 30 września 2020 roku.