Raport bieżący 22/2021

2021/06/30

Decyzja w sprawie określenia wysokości podatku dochodowego za rok podatkowy kończący się 31 marca 2016 roku

Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Spółka, Emitent] informuje, że otrzymała, doręczoną do swojego pełnomocnika w sprawach, decyzję Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Poznaniu (UCS) określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 roku i kończący 31 marca 2016 roku [rok podatkowy 2015] na kwotę wyższą o 1.089.340,00 zł. O możliwości wydania decyzji dotyczącej podatku dochodowego za rok podatkowy 2015 oraz o prowadzonej i dotyczącej tego roku podatkowego kontroli Emitent wskazywał w opublikowanym w dniu 30 września 2020 roku raporcie rocznym: w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w notach 20 i 34.1, a w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w notach 20 i 35.1.

Decyzję powyższą UCS uzasadnił w ten sposób, iż zarzucił Spółce zawyżenie kosztów uzyskania przychodu w roku podatkowym 2015 w związku z wykazaniem w kosztach uzyskania przychodów wydatków z tytułu opłat licencyjnych poniesionych z tytułu używania znaków towarowych będących własnością spółki powiązanej z Emitentem, Komputronik Signum Sp. z o.o. Zdaniem UCS te należności licencyjne „nie odzwierciedlają transakcji jakie zawarłyby między sobą podmioty niepowiązane”. Należności licencyjne za rok podatkowy 2015 były należne na podstawie umowy licencji zawartej pomiędzy Emitentem a Komputronik Signum Sp. z o.o. dotyczącej znaków towarowych wykorzystywanych w działalności komercyjnej przez Emitenta, a będących własnością Komputronik Signum Sp. z o.o. – podmiotu z Grupy Kapitałowej Komputronik – będącego właścicielem znaków towarowych wykorzystywanych przez inne spółki grupy, w tym przez Emitenta.

Wynikająca z powyższej decyzji podatkowej UCS kwota nieuiszczonego zobowiązania podatkowego za rok podatkowy 2015, to jest 1.089.340,00 zł, nie jest znaczna w stosunku do przychodów Emitenta i jego grupy kapitałowej. Ponadto, ze względu na to, że zobowiązanie to powstało przed dniem 10 marca 2020 roku, to jest przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego wobec Emitenta, będzie ono, na podstawie przepisów art. 76 i art. 166 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, objęte układem, którego zawarcie jest celem prowadzonego wobec Emitenta postępowania sanacyjnego i jego spłata będzie podlegać warunkom tego układu. Oznacza to również, że w czasie trwania postępowania sanacyjnego, zgodnie z przepisami art. 252 w związku z art. 297 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, Emitent nie może tego zobowiązania uiścić, a jego egzekucja, zgodnie z przepisami art. 312 ust. 4 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, jest niedopuszczalna.

Emitent, po zapoznaniu się z treścią decyzji, podtrzymuje wyrażane w postępowaniu podatkowym stanowisko, że kwoty uiszczane przez Emitenta na rzecz Komputronik Signum Sp. z o.o. są całkowicie zasadne, ich wysokość jest uzasadniona i będzie składał odwołanie od tej decyzji. Dodatkowo, w przekonaniu Emitenta oraz w ocenie jego doradców podatkowych podstawy merytoryczne tej decyzji, jak również decyzji wydanej w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych za rok obrotowy kończący się w dniu 31 marca 2015, są błędne i Emitent liczy, że decyzje te będą uchylone przez w postępowaniu odwoławczym lub postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Emitent wykorzysta wszelkie przysługujące mu środki prawne, aby decyzje te zostały uchylone, w tym, jeżeli będzie to miało uzasadnienie w postępowaniu, złożenie wniosku o wystąpienie o odpowiednie orzeczenie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Emitent wskazuje, że podobna decyzja została wydana w odniesieniu do roku obrotowego kończącego się w dniu 31 marca 2015 o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2020 opublikowanym 3 grudnia 2020 roku, a w raporcie bieżącym nr 36/2020, opublikowanym w dniu 15 grudnia 2020 roku, poinformował o złożeniu odwołania od powyższej decyzji. Postępowanie odwoławcze jest w toku. Jednocześnie Emitent informuje, że w toku jest kontrola podatkowa dotycząca kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych związanych z uiszczaniem należności licencyjnych za znaki towarowe za rok obrotowy kończący się 31 marca 2017 roku. Kontrola ta jest niezakończona i, na dzień opublikowania raportu, nie została wydana żadna decyzja w jej sprawie.

Emitent dodatkowo informuje, że model finansowy będący częścią planu restrukturyzacyjnego, konserwatywnie i ostrożnościowo uwzględnia, że wszystkie toczące się postepowania podatkowe zostaną zakończone dla Emitenta niepomyślnie, niemniej jednak nawet w takiej sytuacji wierzytelności z tego tytułu będą objęte układem i spłacane zgodnie z jego warunkami.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.