Raport bieżący 23/2020

2020/09/29

Zawarcie umowy faktoringowej

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 29 września 2020 roku powziął informację, że wyznaczony przez sąd zarządca w postępowania sanacyjnym, spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. („Zarządca”) zawarła w imieniu i na rzecz Emitenta w dniu 29 września 2020 roku warunkową umowę faktoringu ze spółką Eurofactor Polska S.A. Warunkiem wejścia w życie umowy faktoringu jest udzielenie zgody na zawarcie umowy przez radę wierzycieli Emitenta, zgodnie z przepisami art. 129 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne.

Umowa dotyczy należności Emitenta od poszczególnych partnerów biznesowych do maksymalnej wysokości 15.000.000,00 zł. Umowa przewiduje wynagrodzenie prowizyjne dla faktora nie odbiegające od warunków rynkowych oraz odsetki za finansowanie – odpowiednio WIBOR, EURIBOR albo LIBOR powiększony o marżę faktora. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel własny in blanco bez protestu oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej należności uprzednio zawartej przez Emitenta z zakładem ubezpieczeń. W pozostałym zakresie umowa zawiera standardowe postanowienia znajdujące się w umowach faktoringu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Emitent uznaje tę umowę za umowę istotną ze względu na fakt, iż będąc spółką w postępowaniu restrukturyzacyjnym, ma utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego. Dlatego fakt zawarcia powyższej umowy faktoringowej może stanowić istotną informację dla racjonalnego inwestora