Raport bieżący 24/2021

2021/08/19

Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020/2021

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2021 r. podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2021 roku w kwocie 9.151.851,24 złote w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Emitent informuje, iż rekomendacja Zarządu Spółki w powyższym kształcie została w tym samym dniu pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020/2021 wynika przede wszystkim z tego, że niezależnie od wypracowanego zysku, w ocenie Spółki nie zostały wygenerowane środki pieniężne umożliwiające wypłatę dywidendy za ww. okres. W związku z trwającym bowiem postępowaniem restrukturyzacyjnym wygenerowane środki pieniężne są przeznaczane w pierwszej kolejności na finansowanie bieżącej działalności, a następnie na regulowanie zobowiązań wierzycieli. Pomimo wypracowania zysku netto za okres sprawozdawczy aktualna sytuacja bilansowa oraz płynnościowa jak również dążenie do odbudowania wskaźników finansowych opartych na kapitale własnym wymagają pozostawienia środków pieniężnych w Spółce poprzez przeznaczenie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy.

Ostateczna decyzja w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020/2021 zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.