Raport bieżący 25/2019

2019/10/01

Treść uchwały podjętej po wznowieniu obrad przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.

Zarząd Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (ZWZ) po wznowieniu obrad ZWZ w dniu 30 września 2019 r., która stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent informuje, że po wznowieniu obrad ZWZ do momentu ogłoszenia kolejnej przerwy w obradach ZWZ nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przyjętego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].