Raport bieżący 25/2020

2020/10/13

Zmiana terminu publikacji oraz aktualizacja szacunków wyników finansowych za pierwszy kwartał roku obrachunkowego 2020/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie harmonogramu publikacji raportów okresowych, Emitent informuje o zmianie planowanej daty publikacji raportu kwartalnego za pierwszy kwartał obrachunkowy roku 2020/2021. Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 zakończony w dniu 30 czerwca 2020 roku – nowy termin publikacji to 28 października 2020 roku (poprzedni 15 października 2020 roku).

Jednocześnie, wobec opóźnienia terminu publikacji wyników za pierwszy kwartał obrachunkowy roku 2020/2021 oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z 1 września 2020 roku, Emitent podaje do publicznej wiadomości aktualne informacje dotyczące szacunków wybranych pozycji jednostkowego rachunku wyniku i strat za pierwszy kwartał obrachunkowy – okres od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Emitent szacuje obecnie, że osiągnął jednostkowo następujące, wybrane pozycje rachunku zysków i strat:

  • Przychody ze sprzedaży – 268 mln zł netto
  • Zysk ze sprzedaży towarów i usług – około 30,5 mln zł
  • Zysk operacyjny – 5,0 mln zł
  • Zysk brutto – 4,56 mln zł
  • Zysk netto – 3,57 mln zł
  • EBITDA – 8,0 mln zł
  • EBITDA bez uwzględnienia wpływu MSSF 16 – 6,5 mln zł

Emitent informuje, że wcześniej raportowana wartość zysku netto na poziomie 4,2 mln zł wynikała z szacunku zysku brutto na poziomie 4,2 mln zł.

Zarząd Emitenta wskazuje, że oczekiwany zysk brutto uległ powiększeniu do wartości 4,6 mln zł, a zysk netto jest szacowny na 3,6 mln zł. Emitent wskazuje dodatkowo, że wykazany podatek dochodowy (stanowiący różnicę pomiędzy zyskiem brutto a zyskiem netto), mimo wykazania go w wartości około 1 mln zł nie stanowi wydatku pieniężnego dla Emitenta. Dodatkowo Emitent wskazuje, że zysk EBIDTA (zysk z działalności operacyjnej bez uwzględniania amortyzacji, czyli bilans zmian w aktywach finansowych) według aktualnych szacunków wzrósł z poziomu 5,5 mln zł, raportowanego w dniu 1 września br., do poziomu 8,0 mln zł.

Dodatkowo Emitent informuje, że szacowane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał roku obrachunkowego 2020/2021 wykazują obecnie zyski na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne