Raport bieżący 26/2021

2021/09/01

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2021 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Walne Zgromadzenie), Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach Emitenta za okres od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 oraz od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 2080, z późniejszymi zmianami). Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania powyższego sprawozdania (opublikowanego wraz z raportem 25/2021) jest przewidziane jest w ramach punktu 10 planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na 22 września 2021 roku.

Przekazanie niniejszego raportu stanowi wykonanie obowiązku nałożonego przepisami § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.