Raport bieżący 27/2020

2020/10/30

Informacje na temat złożenia spisów wierzytelności

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020, w którym poinformowano o zmianie terminu złożenia spisów wierzytelności Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. (Komputronik Biznes), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 października 2020 r. Zarządca sanacyjny złożył w postępowaniach sanacyjnych Emitenta oraz Komputronik Biznes spisy wierzytelności.

W spisie wierzytelności Emitenta kwota wierzytelności objętych układem z wyłączeniem wierzytelności traktowanych jako warunkowe w rozumieniu art. 80 ust. 3 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne: wynosi 213.531.320,40 zł, natomiast kwota wierzytelności pozaukładowych: 64.086.916,76 zł.

W spisie wierzytelności Komputronik Biznes kwota wierzytelności objętych układem z wyłączeniem wierzytelności traktowanych jako warunkowe w rozumieniu art. 80 ust. 3 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne wynosi 49.938.041,63 zł, a kwota wierzytelności pozaukładowych: 0,00 zł.

O złożeniu spisów wierzytelności Spółki oraz Komputronik Biznes nastąpi obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, mogą złożyć uczestnicy postępowania – co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności (art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne), jak również wierzyciel – co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności (art. 91 ust. 2 ustawy – Prawa restrukturyzacyjne). Sprzeciw składa się do sędziego-komisarza.

Wierzyciele Spółki oraz Komputronik Biznes mogą wnioskować o udostępnienie w formie elektronicznej dotyczącej ich karty spisu wierzytelności. Szczegółowe informacje o sposobie udostępniania kart spisu wierzytelności znajdują się na stronie internetowej Zarządcy pod adresem:

http://zimmermanfilipiak.pl/postepowania/komputronik.html

Spisy wierzytelności podlegać będą zatwierdzeniu w postępowaniach sanacyjnych Emitenta oraz Komputronik Biznes przez sędziego-komisarza. Zatwierdzenie spisu wierzytelności jest warunkiem koniecznym do zwołania Zgromadzeń Wierzycieli i podjęcia czynności zmierzających do głosowania nad Układem.

O kolejnych, istotnych działaniach podejmowanych w ramach prowadzanych postępowań sanacyjnych, Emitent będzie informował w trybie publikacji właściwych raportów bieżących.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.