Raport bieżący 28/2019

2019/10/04

Informacja nt. wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 22/2019 z dnia 20 września 2019 roku dotyczącego wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej, Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 4 października 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki po uprzednim zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Audytu w sprawie powtórnego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i rekomendacji nowego podmiotu, uchyliła z tym samym dniem wybór podmiotu o którym mowa w ww. raporcie bieżącym i dokonała ponownego wyboru wskazując firmę audytorską Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., [Audytor] do:

  • a) przeprowadzenie badania sprawozdania jednostkowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Komputronik oraz badania trzech spółek zależnych za lata obrotowe kończące się 31 marca 2020 r. oraz 31 marca 2021 r.,
  • b) dokonanie przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania Spółki oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za półrocza kończące się 30 września 2019 r. oraz 30 września 2020 r.

Audytor jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych legitymującym się wpisem na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych o nr 4055, z siedzibą w (61-131) Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E.

Emitent informuje, że umowa z Audytorem zostanie zawarta na okres wykonania jej przedmiotu, natomiast z poprzednio wybranym podmiotem Spółka nie zawarła umowy.

Wybór Audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach […], oraz w oparciu o wewnętrzne polityki i procedury.