Raport bieżący 28/2021

2021/09/22

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 22 września 2021 r. (ZWZ), które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Emitent wskazuje, że sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Komputronik, których dotyczyły podjęte przez ZWZ uchwały nr 4 i nr 5 zostały opublikowane w dniu 1 lipca 2021 jako część raportu rocznego Emitenta, a sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta będące przedmiotem uchwały nr 6 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach będące przedmiotem uchwały nr 7 zostały opublikowane jako załącznik do raportu bieżącego 25/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w ramach obrad ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.