Raport bieżący 29/2019

2019/10/08

Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.

Zarząd Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (ZWZ) po wznowieniu obrad ZWZ w dniu 7 października 2019 r., które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent informuje, że po wznowieniu obrad ZWZ nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przyjętego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.
W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ po wznowieniu obrad, Emitent informuje, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 przyjętego porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 17/2019.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].