Raport bieżący 29/2021

2021/10/01

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) informuje iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu opartą o przeprowadzone postępowanie ofertowe, podjęła uchwałę o wyznaczeniu firmy UHY ECA Audyt Sp. z o. o. Sp.k z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjny 3115 celem

  • – przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. w restrukturyzacji i śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za półrocze kończące się 30.09.2021 oraz 30.09.2022.
  • – badania jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. w restrukturyzacji oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej  za rok obrotowy kończący się 31.03.2022 oraz 31.03.2023.
  • – badania sprawozdania finansowego spółki zależnej Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji sporządzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) za rok obrotowy kończący się 31.03.2022 oraz 31.03.2023. 
  • – wykonania usługi atestacyjnej polegającej na ocenie sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021 i 2022 (Zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 roku poz. 2080). 

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.