Raport bieżący 3/2021

2021/01/27

Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za trzeci kwartał roku obrotowego 2020/2021

W związku z przygotowywaniem analiz związanych z przygotowaniami do złożenia propozycji układowych, Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (dalej także “Emitent” lub „Spółka”) uzyskał i przekazuje wstępne informacje dotyczące niektórych pozycji wyników finansowych za trzeci kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2021 roku („FQ3’20”).

Emitent szacuje, że w FQ3’20 osiągnął następujące jednostkowe odczyty wybranych pozycji wyniku finansowego:

  • – Przychód ze sprzedaży 457 mln zł wobec 440 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku (wzrost o 3,7%)
  • – Zysk na sprzedaży produktów i usług oraz pozostałej sprzedaży (dochód handlowy) wyniósł około 55,2 mln zł wobec 48 mln zł w tym samym okresie roku poprzedniego (wzrost o 14,9%)

Emitent zastrzega, że według jego najlepszej wiedzy, podana powyżej kwota zysku na sprzedaży produktów i usług uwzględnia oczekiwane, lecz częściowo nadal nienaliczone, dochody z tytułu przysługujących retro-bonusów od dostawców i dane te mogą ulec zmianie w publikowanym w przyszłości sprawozdaniu finansowym.
Powyższe, relatywnie do sytuacji w jakiej znajduje się Emitent, bardzo dobre wyniki sprzedażowe i dochodowe były możliwe do osiągnięcia poprzez maksymalne wykorzystanie przez Emitenta efektu zwiększonego popytu na towary oferowane przez Emitenta, w szczególności na produkty kategorii IT – komputery stacjonarne i przenośne oraz osprzęt związany z pracą i nauką zdalną, co ma bezpośredni związek z trwaniem pandemii COVID-19. Niewystarczająca podaż ze strony producentów, będąca konsekwencją znacznie zwiększonego popytu na produkty elektroniki użytkowej w skali całego świata, pozwoliła także na uzyskanie zwiększonej marży, co wiąże się także z osłabieniem intensywnej konkurencji cenowej wśród największych podmiotów operujących w branży, w której działa Emitent. Dobre wyniki te osiągnięto w sytuacji braku dostępu do finansowania zewnętrznego (poza faktoringiem należności, którego wykorzystanie powiększyło możliwości finansowania sprzedaży od przełomu listopada i grudnia).

Spółka wskazuje, że wobec zmiennej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 nieroztropnym byłoby zakładać, że zwiększony popyt na towary oferowane przez Emitenta będzie się utrzymywał w kolejnych kwartałach, jednakże nic nie wskazuje aby w najbliższych miesiącach miał wystąpić istotny spadek tego popytu. Emitent będzie dążył do maksymalnego wykorzystania korzystnej sytuacji rynkowej w celu umocnienia swojej pozycji oraz maksymalizacji sprzedaży i marży co pozwoli w przyszłości generować zaplanowane przepływy finansowe umożliwiające, po zawarciu układu z wierzycielami, co jest celem prowadzonego obecnie postępowania sanacyjnego, spłatę wierzytelności sanacyjnych w wysokości i ratach ustalonych w układzie. Emitent ocenia, że powiększenie limitu faktoringu należności, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2021, opublikowanym w dniu 26 stycznia 2021 roku, będzie pozytywnie kontrybuować do założonych celów finansowych Emitenta.

Emitent ponadto przypomina, że zgodnie z informacją opublikowaną raportem bieżącym RB 18/2020, ostateczne wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, zostaną opublikowane w dniu 26 lutego 2021 roku.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.