Raport bieżący 31/2019

2019/10/31

Aktualizacja informacji nt. współpracy w zakresie udostępnienia finansowania bankowego

W nawiązaniu do raportów bieżących 26/2019 oraz 27/2019 dotyczących przedłużenia do dnia 31 października 2019 r. finansowania udzielonego przez Bank Millennium S.A., Santander Bank Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. oraz mBank S.A. [łącznie jako Finansujący] Zarząd Komputronik S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 31 października 2019 r. uzyskał od Finansujących w trybie roboczym potwierdzenie warunków prolongaty finansowania. Aktualnie Emitent oczekuje na zawarcie z poszczególnymi Finansującymi stosownych aneksów określających zasady współpracy w perspektywie kolejnych kwartałów, o czym poinformuje w trybie publikacji stosownych raportów.

Poniżej zamieszczono informacje nt. zaaprobowanych na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego kluczowych parametrów oraz modelu finansowania:

A] okres udostępnienia finansowania względem wszystkich Finansujących zostanie ujednolicony i ustalony na dzień 14 sierpnia 2020 roku;

B] wysokość finansowania na moment przedłużenia poszczególnych umów nie ulegnie zmianie względem aktualnego zaangażowania poszczególnych Finansujących, przy czym zgodnie z ustaleniami z Finansującymi udostępnione limity będą miały charakter adaptacyjny, dostosowany do bieżącego zapotrzebowania płynnościowego Grupy Kapitałowej Emitenta. Zważywszy, że zgodnie z założeniami opisanymi poniżej w perspektywie najbliższych miesięcy przewidywane jest zmniejszenie zapotrzebowania Grupy Kapitałowej Emitenta na kapitał obrotowy, wysokość udostępnionego finansowania będzie w okresie od stycznia 2020r. do końca kwietnia 2020r. ulegać comiesięcznemu zmniejszaniu, finalnie doprowadzając do zmniejszenia w powyższym okresie zadłużenia wobec Finansujących o łączną kwotę 30 mln zł;

C] wierzytelności poszczególnych Finansujących podlegają zabezpieczeniu standardowymi dla tego rodzaju współpracy instrumentami – w szczególności poprzez hipoteki oraz zastawy na aktywach należących do Grupy Kapitałowej Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, że tak przyjęty adaptacyjny model finansowania, jest adekwatny do realizowanych obecnie oraz zakładanych w perspektywie objętej finansowaniem planów operacyjnych Emitenta, w tym projektowanych przepływów pieniężnych. Celem wyjaśnienia Emitent przypomina, iż w latach 2018-2019 Finansujący zwiększali poziom zaangażowania kredytowego i gwarancyjnego, a jego część była przeznaczona na sfinansowanie portfela wybranych projektów spółki zależnej Emitenta tj. Komputronik Biznes sp. z o.o., w szczególności projektów związanych z rozbudową i wyposażaniem szpitali. W okresie grudzień 2019 – kwiecień 2020 roku, planowane jest finalizowanie poszczególnych projektów i uzyskanie dodatkowych, istotnych wpływów od zamawiających, co spowoduje naturalne zmniejszanie zapotrzebowania na finansowanie tego obszaru aktywności operacyjnej. To wygeneruje przepływy pieniężne, które będą przeznaczone na spłatę zadłużenia wobec Finansujących. Harmonogram zmniejszania wykorzystania instrumentów finansowych jest ściśle skorelowany z harmonogramem płatności uzyskiwanych z zamykanych projektów. Emitent dodatkowo prognozuje nieznaczne zmniejszenie zapotrzebowania na środki finansowe w związku z zakończeniem „wysokiego sezonu handlowego”, przypadającego na okres wrzesień – grudzień każdego roku. Równolegle Emitent liczy na przyznawanie zwiększonych limitów handlowych od dostawców, które nie będą wymagały dodatkowych zabezpieczeń w postaci instrumentów finansowania bankowego, co umożliwi ograniczenie wysokości ponoszonych kosztów finansowych.