Raport bieżący 34/2017

2017/08/29

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację na temat nabycia w dniu 28.08.2017 roku warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Emitenta:

  1. Podstawa prawna nabycia warrantów subskrypcyjnych: pkt 9.7.3 Programu Motywacyjnego z 2010 r. oraz pkt 9.7.3 Programu Motywacyjnego 2012,
  2. Liczba nabytych warrantów subskrypcyjnych: 65.500.
  3. Przyczyną i celem nabycia warrantów subskrypcyjnych jest ich umorzenie wobec zakończenia programów motywacyjnych, na potrzeby których zostały wyemitowane, oraz wygaszenie uprawnień, które inkorporowały.
  4. Średnia jednostkowa cena nabycia warrantów subskrypcyjnych nie wystąpiła, gdyż warranty subskrypcyjne były obejmowane nieodpłatnie.

Niniejszą informację Emitent przekazuje na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.