Raport bieżący 34/2019

2019/11/13

Aktualizacja informacji nt. współpracy w zakresie udostępnienia finansowania bankowego – Bank Millennium S.A.

Zarząd Komputronik S.A. (Emitent), informuje o podpisaniu w dniu 12 listopada 2019 roku aneksów (opatrzonych datą 8 listopada 2019 r.) do umów zawartych z Bank Millennium S.A. w zakresie wskazanym poniżej:

 • 1. Aneks do Umowy o kredyt parasolowy zawarty pomiędzy Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o. a Bank Millennium S.A.
 • 2. Aneks do umowy faktoringu odwrotnego zawarty pomiędzy Komputronik S.A. a Bank Millennium S.A.
 • 3. Aneks do umowy na faktoring z polisą klienta (pełny) zawarty pomiędzy Komputronik S.A. a Bank Millennium S.A.
 • 4. Aneks do umowy na faktoring z polisą klienta (pełny) zawarty wyłącznie ze spółką zależną od Emitenta tj. Komputronik Biznes Sp. z o.o.
 • 5. Aneks do umowy na transakcje skarbowe zawarty pomiędzy Komputronik S.A. a Bank Millennium S.A.

Przedmiotem aneksów do ww. umów jest głównie:

 • (a) okres udostępnienia finansowania dla ww. aneksów został ustalony na dzień 14 sierpnia 2020 roku
 • (b) zmiana wartości wskaźnika finansowego „wskaźnik zadłużenia netto / EBIDTA” z 4,5 na 5,5
 • (c) zmiana zabezpieczeń – w szczególności poprzez ustanowienie hipoteki oraz zastawu na aktywach należących do Grupy Kapitałowej Emitenta.
 • (d) Wprowadzenie harmonogramu spłat skorelowanego z przepływami pieniężnymi generowanymi z realizowanych projektów, do umowy o kredyt parasolowy jak niżej:
 • – z 28,7 mln PLN na 26,41 mln PLN od dnia 31.01.2020
 • – z 26,41 mln PLN na 24,12 mln PLN od dnia 29.02.2020
 • – z 24,12 mln PLN na 22,975 mln PLN od dnia 31.03.2020
 • – z 22,975 mln PLN na 21,83 mln PLN od dnia 30.04.2020.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 31/2019 z dnia 31.10.2019r. Emitent informuje, iż adaptacyjny model wykorzystania instrumentów finansowych, skorelowany jest z harmonogramem płatności uzyskiwanych z zamykanych projektów. Emitent dodatkowo prognozuje nieznaczne zmniejszenie zapotrzebowania na środki finansowe w związku z zakończeniem „wysokiego sezonu handlowego”, przypadającego na okres wrzesień – grudzień każdego roku. Równolegle Emitent liczy na przyznawanie zwiększonych limitów handlowych od dostawców, które nie będą wymagały dodatkowych zabezpieczeń w postaci instrumentów finansowania bankowego, co umożliwi ograniczenie wysokości ponoszonych kosztów finansowych.

Emitent jednocześnie przypomina, iż wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Bank Millennium S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów: kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, kredytu obrotowego, faktoringowego i operacji walutowych wynosi 102,4 mln PLN (sto dwa miliony czterysta tysięcy złotych) i nie uległa zmianie, w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.