Raport bieżący 34/2020

2020/12/03

Decyzja w sprawie określenia wysokości podatku dochodowego za rok podatkowy kończący się 31 marca 2015 roku

Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Spółka, Emitent] informuje, że otrzymała, doręczoną do warszawskiej siedziby wyznaczonego w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec Emitenta zarządcy, spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., decyzję Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Poznaniu (UCS) określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 roku i kończący 31 marca 2015 roku [rok podatkowy 2014] na kwotę wyższą o 1.341.156,00 zł od kwoty podatku zapłaconego przez Spółkę za ten rok podatkowy, to jest na kwotę 5.374.278,00 zł. O możliwości wydania decyzji dotyczącej podatku dochodowego za rok podatkowy 2014 oraz o prowadzonej i dotyczącej tego roku podatkowego kontroli Emitent wskazywał w opublikowanym w dniu 30 września 2020 roku raporcie rocznym: w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w notach 20 i 34.1, a w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w notach 20 i 35.1.

Decyzję powyższą UCS uzasadnił w ten sposób, iż zarzucił Spółce zawyżenie kosztów uzyskania przychodu w roku podatkowym 2014 w związku z wykazaniem w kosztach uzyskania przychodów wydatków z tytułu opłat licencyjnych poniesionych z tytułu używania znaków towarowych będących własnością spółki powiązanej z Emitentem, Komputronik Signum Sp. z o.o. Zdaniem UCS te należności licencyjne „nie odzwierciedlają transakcji jakie zawarłyby między sobą podmioty niepowiązane”. Należności licencyjne za rok podatkowy 2014 były należne na podstawie umowy licencji zawartej pomiędzy Emitentem a Komputronik Signum Sp. z o.o. dotyczącej znaków towarowych wykorzystywanych w działalności komercyjnej przez Emitenta, a będących własnością Komputronik Signum Sp. z o.o. – podmiotu z Grupy Kapitałowej Komputronik – będącego właścicielem znaków towarowych wykorzystywanych przez inne spółki grupy, w tym przez Emitenta.

Wynikająca z powyższej decyzji podatkowej UCS kwota nieuiszczonego zobowiązania podatkowego za rok podatkowy 2014, to jest 1.341.156,00 zł, nie jest znaczna w stosunku do przychodów Emitenta i jego grupy kapitałowej. Ponadto, ze względu na to, że zobowiązanie to powstało przed dniem 10 marca 2020 roku, to jest przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego wobec Emitenta, będzie ono, na podstawie przepisów art. 76 i art. 166 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, objęte układem, którego zawarcie jest celem prowadzonego wobec Emitenta postępowania sanacyjnego i jego spłata będzie podlegać warunkom tego układu. Oznacza to również, że w czasie trwania postępowania sanacyjnego, zgodnie z przepisami art. 252 w związku z art. 297 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, Emitent nie może tego zobowiązania uiścić, a jego egzekucja, zgodnie z przepisami art. 312 ust. 4 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, jest niedopuszczalna.

Emitent, po zapoznaniu się z treścią decyzji, podtrzymuje wyrażane w postępowaniu podatkowym stanowisko, że kwoty uiszczane przez Emitenta na rzecz Komputronik Signum Sp. z o.o. są całkowicie zasadne, a ich wysokość jest uzasadniona. Natomiast rozważając kwestię złożenia odwołania w kontekście angażowania zasobów spółki Emitent również bierze pod uwagę następujące czynniki: 1) powyżej opisane ograniczenia wynikające z przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne i mające zastosowanie do Emitenta, 2) niewielką kwotę nieuiszczonego zobowiązania podatkowego wynikającego z decyzji UCS, 3) możliwość redukcji w tej kwoty w wyniku zawarcia układu z wierzycielami oraz 4) koszty związane z prowadzeniem postępowania odwoławczego w przypadku złożenia odwołania. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, Emitent wraz z Zarządcą i doradcami podatkowymi przeanalizuje zasadność złożenia odwołania od otrzymanej decyzji UCS i, w zależności od wyników analiz, zdecyduje o tym czy będzie składał odwołanie od otrzymanej decyzji UCS. O decyzji Emitent poinformuje kolejnym raportem bieżącym.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.