Raport bieżący 36/2017

2017/08/31


Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 31 sierpnia 2017 roku dwustronnie podpisanych egzemplarzy aneksów (opatrzonych datą 31.08.2017) do umowy z Bank Zachodni WBK S.A.:


  • • Aneksu do umowy o multilinię zawartego pomiędzy Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o., Idea Nord Sp. z o.o. a Bankiem Zachodnim WBK S.A.,


Przedmiotem umowy o multilinię jest przyznanie Emitentowi limitu w wysokości 26.500.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych) w podziale:


  • 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych) z przeznaczeniem na kredyt w rachunku bieżącym i akredytywy, w tym akredytywy maksymalnie do kwoty 600.000,00 złotych,

  • 14.500.000,00 PLN (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na gwarancje,


oraz dla Komputronik Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podmiotu, w którym Emitent posiada 100 % udziałów, limitu w wysokości:


  • 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na kredyt w rachunku bieżącym,


oraz dla Idea Nord Spółka z o.o. z siedzibą w Suwałkach, podmiotu, w którym Emitent posiada 100% udziałów, limitu w wysokości:


  • 600.000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na akredytywy


Łączna kwota przyznanych limitów dla Emitenta i Komputronik Biznes sp. z o.o., może być wykorzystana na kredyt w rachunku bieżącym w kwocie nie wyższej niż 20.500.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych), a pozostała kwota przeznaczona będzie wyłącznie na gwarancje i akredytywy.

Limity zostały przyznane do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Zabezpieczenie umowy o multilinię jest wspólne z zabezpieczeniem kredytu rewolwingowego na kwotę 29.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów złotych) z dnia 28 kwietnia 2014r, tj. zastaw rejestrowy na zapasach towarów, cesja należności, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości i umowy ubezpieczenia przedmiotów zastawu rejestrowego, a także hipoteka łączna do kwoty 11.000.000 PLN (słownie: jedenaście milionów złotych) na nieruchomościach będących własnością Emitenta.

Zabezpieczeniem kredytów spółek z Grupy Emitenta jest weksel poręczony przez Emitenta i Komputronik Biznes Sp. z o.o. Oprocentowanie kredytów oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Umowy ze spółkami Grupy Emitenta nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Zachodniego WBK S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów wynosi 83 000 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milinów złotych) i uległa zwiększeniu o 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.