Raport bieżący 36/2019

2019/11/26

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, niniejszym informuje, iż zmianie ulega wskazany w raporcie bieżącym nr 1/2019 termin publikacji półrocznego skonsolidowanego raportu za półrocze roku obrotowego 2019/2020 zakończone w dniu 30 września 2019 roku, z dnia pierwotnie wskazanego tj. 30 listopada 2019 r. na dzień 16 grudnia 2019 r. Zmiana terminu publikacji raportu podyktowana jest wyborem nowego audytora i przyjętym przez niego harmonogramem prac.

Powyższą informację Zarząd Spółki przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.) w związku z § 79 ust. 5 i § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757).