Raport bieżący 36/2020

2020/12/15

Odwołanie od decyzji w sprawie określenia wysokości podatku dochodowego za rok podatkowy kończący się 31 marca 2015 roku

W związku z treścią raportu bieżącego nr 34/2020 przekazanego w dniu 3 grudnia 2020 roku dotyczącego otrzymania przez Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Spółka, Emitent] decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Poznaniu określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 roku i kończący 31 marca 2015 roku na kwotę wyższą o 1.341.156,00 zł od kwoty podatku zapłaconego przez Spółkę za ten rok podatkowy, to jest na kwotę 5.374.278,00 zł [Decyzja], Emitent informuje, że po przenalizowaniu treści Decyzji i po konsultacji z doradcami podatkowymi, zdecydował o wniesieniu odwołania od Decyzji. Spółka nie zgadza się z ustaleniami i oceną prawną zawartą w Decyzji, w związku z tym zaskarżyła Decyzję w całości.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.