Raport bieżący 37/2015

2015/11/26

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (dalej Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację, że wystąpił dziś do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW) z wnioskiem w sprawie niepodejmowania przez GPW czynności przewidzianych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w Systemie UTP, w szczególności polegających na oznaczeniu akcji Emitenta symbolem „bd” i na dokonaniu korekty kursu akcji wobec faktu, że dzień dywidendy zostanie ustalony (przesunięty) na termin późniejszy tj. na dzień 14 grudnia 2015 r.

Stanowisko powyższe podyktowane zostało planowaną zmianą dnia ustalenia prawa do dywidendy pierwotnie ustalonego na dzień 30 listopada 2015 r. w wyniku zwołania NWZA Emitenta na dzień 29 listopada 2015 r., w którego porządku obrad przewidziana została zmiana treści § 2 uchwały nr 7 ZWZA z dnia 30 września 2015 r. odnoszącej się do określenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

Wobec tego należało w ocenie Emitenta odstąpić obecnie od procedury inicjującej po stronie GPW podejmowanie czynności związanych z notowaniami akcji z prawem do dywidendy (zapisanych w Oddziale 4 Rozdziału 13 Działu IV Szczegółowych zasadach Obrotu Giełdowego w Systemie UTP) i przesunąć je na okres poprzedzający nowy dzień dywidendy tj. 14 grudnia 2015 r. Za zasadnością powyższego stanowiska przemawia również fakt, że akcjonariusze którzy dysponować będą na NWZA bezwzględną większością głosów, potwierdzili oddanie głosu za podjęciem uchwały zmieniającej dzień dywidendy na 14 grudnia 2015 r.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).