Raport bieżący 38/2017

2017/09/20

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 19 września 2017 r. drugostronnie podpisanych egzemplarzy (opatrzonych datą 18 września 2017 r.) aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. tj.:


1.         Aneksu do umowy o kredyt parasolowy na kwotę 28.700.000,00 PLN (dwadzieścia osiem milionów siedemset tysięcy złotych),


2.         Aneksu do umowy na faktoring z polisą klienta (pełny) na kwotę 40.000.000,00 PLN (czterdzieści milionów złotych),


3.         Aneksu do umowy na transakcje skarbowe na kwotę 4.000.000,00 PLN (cztery miliony złotych),


4.         Aneksu do umowy na faktoring odwrotny na kwotę 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych),


zawartymi z  Emitentem oraz spółką zależną Komputronik Biznes Sp. z o.o.,


oraz


5.       Aneksu do umowy na faktoring z polisą klienta (pełny)  na kwotę 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych) zawartej wyłącznie ze spółką zależną od Emitenta tj. Komputronik Biznes Sp. z o.o.


Przedmiotem aneksu do umowy o kredyt parasolowy na kwotę 28.700.000,00 PLN jest przyznanie poniższych sublimitów:


A. Dla Komputronik S.A. na kwoty:


  • kredyt w rachunku bieżącym – 20.000.000,00 PLN,

  • linia na gwarancje – 8.500.000,00 PLN,

  • limit na karty obciążeniowe – 200.000,00 PLN.


B. Dla Komputronik Biznes sp. z o.o. na kwoty:


  • kredyt w rachunku bieżącym – 1.000.000,00 PLN,

  • kredyt rewolwingowy na finansowanie działalności bieżącej – 5.000.000,00 PLN,

  • linia na gwarancje – 100.000,00 PLN,


przy czym łączne zaangażowanie ww. sublimitów Emitenta i Komputronik Biznes Sp. z o.o. nie może przekroczyć maksymalnej kwoty kredytu parasolowego.


 


Limity dla ww. umów zostały przyznane do dnia 19 października 2018 roku. Podpisane umowy zapewnią Emitentowi stabilne finansowanie działalności bieżącej oraz podmiotów powiązanych z Grupy Kapitałowej Emitenta.


Zabezpieczeniem umów o kredyt parasolowy oraz faktoring odwrotny jest zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteka łączna na nieruchomości Komputronik S.A. położonej w Poznaniu oraz we Wrocławiu i nieruchomości położonej w Suwałkach (będącej własnością Idea Nord Sp. z o.o. – podmiotu zależnego od Emitenta), a także oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 z pkt 5 kpc.


Zabezpieczenie kredytu parasolowego obejmuje dodatkowo blokadę rachunku bankowego, a w przypadku gwarancji bankowych z terminem przekraczającym 12 miesięcy – kaucję oraz wzajemne poręczenie spółek.


Pozostałe umowy zabezpieczone są wekslami wraz z deklaracjami wekslowymi.
Oprocentowanie kredytów oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.
Umowy nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.


Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Millennium S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów wynosi 90.200.000,00 PLN (dziewięćdziesiąt milionów dwieście tysięcy) i uległo zwiększeniu o 3.500.000,00 PLN (trzy miliony pięćset tysięcy) w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.


 


Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego  i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.