Raport bieżący 4/2020

2020/03/07

Informacja nt. sytuacji finansowo – operacyjnej Grupy Kapitałowej Komputronik – odtajnienie opóźnionych informacji poufnych.

Zarząd Komputronik S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w związku z ustaniem w dniu 6 marca 2020 r. przesłanki, o której mowa w art. 17 ust. 4 lit. c) Rozporządzenia MAR, umożliwiającej kontynuację instytucji opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, zastosowanego przez Emitenta zgodnie z art. 17 ust 4. Rozporządzenia MAR, Zarząd Emitenta przekazuje ww. opóźnione informacje poufne do publicznej wiadomości.

Mając na uwadze fakt wzajemnego, ścisłego powiązania poszczególnych opóźnionych informacji poufnych, w szczególności mając na uwadze fakt, iż niektóre zdarzenia miały charakter warunkowy, uzależniony od dojścia do skutku lub nie innych zdarzeń, jak również w celu zapewnienia rzetelnej prezentacji znaczenia przekazywanych informacji, skutków, wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami oraz wyeliminowania ryzyka wprowadzenia rynku w błąd poprzez publikację szeregu odrębnych raportów szczegółowych, Emitent podjął decyzję o odtajnieniu w niniejszym raporcie bieżącym wszystkich powiązanych informacji opóźnionych obejmujących:

 • a) zamieszczenia w aneksach z mBank S.A., o których informowano raportem bieżącym nr 32/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku zapisów, stwarzających hipotetyczne ryzyko, dotyczące możliwości ograniczenia przez mBank S.A. w stopniu większym od ustalonego, dostępności części produktów bankowych w przypadku braku zakończenia do określonej daty wskazanych postępowań przed organami podatkowymi;
 • b) zamieszczenia w aneksach z Santander Bank Polska S.A., o których informowano raportem bieżącym nr 33/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku zapisów, stwarzających hipotetyczne ryzyko, dotyczące możliwości ograniczenia przez Santander Bank Polska S.A. w stopniu większym od ustalonego, dostępności części produktów bankowych w przypadku braku zakończenia do określonej daty wskazanych postępowań przed organami podatkowymi;
 • c) zamieszczenia w aneksach z Millennium Bank S.A., o których informowano raportem bieżącym nr 34/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku zapisów, stwarzających hipotetyczne ryzyko, dotyczące możliwości ograniczenia przez Millennium Bank S.A. w stopniu większym od ustalonego, dostępności części produktów bankowych w przypadku braku zakończenia do określonej daty wskazanych postępowań przed organami podatkowymi;
 • d) identyfikacji w związku z zawarciem aneksu do umowy kredytowej zawartej z Bankiem Pekao S.A. z dnia 3 grudnia 2019 roku ryzyka dotyczącego możliwości zmiany dostępności niektórych spośród produktów bankowych udzielonych przez Bank Pekao S.A. w perspektywie długoterminowej;
 • e) otrzymanie w dniu 2 marca 2020 roku wydanych przez Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu – Delegatury w Lesznie negatywnych dla Emitenta decyzji dotyczących postępowań kontrolnych w zakresie podatku VAT za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2014 roku;
 • f) złożenie przez Emitenta w dniu 2 marca 2020 roku do właściwego sądu wniosku o ogłoszenie postępowania sanacyjnego (na moment publikacji Emitent nie posiada informacji w odniesieniu do faktu rozpatrzenia bądź braku rozpatrzenia wskazanego wniosku);
 • g) złożenie przez Komputronik Biznes sp. z o.o. [Komputronik Biznes], spółki w 100% zależnej od Emitenta, w dniu 2 marca 2020 roku do właściwego sądu wniosku o ogłoszenie postępowania sanacyjnego (na moment publikacji Emitent nie posiada informacji w odniesieniu do faktu rozpatrzenia bądź braku rozpatrzenia wskazanego wniosku);
 • h) rozpoczęcie w dniu 3 marca 2020 roku rozmów z czterema bankami finansującymi działalność Emitenta tj. mBank S.A., Santander Bank Polska S.A., Millennium Bank S.A. oraz Bank Pekao S.A. w przedmiocie uzgodnienia modelu finansowania dalszej działalności Grupy Komputronik uwzględniającego okoliczność zakończonych negatywnym rezultatem kontroli skarbowych;
 • i) otrzymania w dniu 5 marca 2020 roku wypowiedzenia umowy kredytowej zawartej z Bankiem Pekao S.A. oraz umowy faktoringowej zawartej z Pekao Faktoring Sp. z o.o.;
  Informacje poufne dotyczące zdarzeń opisanych w pkt a) – c) powyżej.

W odniesieniu do zagadnień opisanych w pkt a) – c) powyżej Emitent wyjaśnia, iż w dniu 31 października 2019 roku powziął w trybie roboczym potwierdzenie warunków prolongaty finansowania przez trzy kluczowe banki, tj. mBank S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Millennium Bank S.A. [Banki], o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2019, w wyniku czego doszło do podpisania pakietu dokumentów (aneksów) określających zasady współpracy z tymi bankami w perspektywie do sierpnia 2020 roku. Zgodnie z intencją stron sierpień 2020 r. stanowił nową perspektywę finansowania działalności na zasadach ustalonych w powyższych dokumentach. O zawarciu stosowanych aneksów Emitent informował odpowiednio w raportach bieżących 32/2019, 33/2019 oraz 34/2019.

W raportach tych wskazano m.in. nowy okres obowiązywania umów związanych z finansowaniem (tj. do dnia 14 sierpnia 2020 roku), jak również wskazano okoliczność zmniejszenia poziomu zaangażowania poszczególnych banków oraz konieczności towarzyszącej temu spłacie łącznie 30 mln zł w okresie styczeń – kwiecień 2020 roku. Jednocześnie na czas wzmożonej sprzedaży w okresie sezonowej większej sprzedawalności związanej z okresem Świąt Bożego Narodzenia 2019 roku utrzymano dotychczasowe finasowanie w celu zapewnienia odpowiedniego zatowarowania Spółki oraz kapitału obrotowego. Zapisy aneksów odzwierciedlały postanowienia poczynione w toku ustaleń Spółki ze wskazanymi powyżej trzema kluczowymi bankami finansującymi, zgodnie z którymi ustalono nowy model finansowania, o czym Spółka informowała szczegółowo raportem bieżącym nr 31/2019, w ramach którego strony postanowiły zmniejszyć poziom dostępnych środków finansowych w perspektywie I półrocza 2020 r. z opcją ewentualnego powrotu do rozmów nt. wyższego poziomu finansowania w przyszłości. Zmniejszenie poziomu finansowania poprzez dokonywanie spłat finansowania zgodnego z harmonogramem, było skorelowane z planowanymi dodatnimi przepływami z realizowanych przez Komputronik Biznes sp. z o.o. projektów i z założenia nie miało w istotny sposób wpływać na płynność finansową Emitenta i jego spółek zależnych. Potwierdza to poprawa wyników w III kwartale roku obrotowego 2019/2020 oraz fakt dokonania spłat na kwotę 20 mln do dnia publikowania niniejszego raportu (wymagana wartość wg określonych harmonogramów w aneksach).

Jednocześnie w aneksach przewidziany został scenariusz, w którym w przypadku wystąpienia określonych, negatywnych okoliczności o charakterze formalnym, okres udostępnienia przez Bank finansowania na dotychczasowym poziomie mógł ulec skróceniu i zakończyć się z dniem 28 lutego 2020 roku (warunkowe skrócenie okresu dostępności wybranych instrumentów finansowych). Wśród okoliczności formalnych wymieniono m.in. takie, jak: brak dostarczenia do dnia 31 stycznia 2020 r. dowodu zakończenia przeciągających się kontroli skarbowych za rok 2014, o których Spółka informowała w raportach okresowych. Nadmienić należy, że prowadzone kontrole podatkowe trwały od ponad 5 lat, lecz w ich ramach nie wydano żadnych rozstrzygnięć (ostatecznie wydano je w dniu 28 lutego 2020 r.). Okoliczność ta była na przestrzeni tych lat stale monitorowana przez Banki. Z uwagi na utrzymujący się od lat stan braku finalizacji kontroli, Spółka zawnioskowała jeszcze w 2019 r. do organów podatkowych o przyspieszenie zakończenia kontroli i liczyła na otrzymanie decyzji w tym zakresie do końca 2019 r., jednak termin rozstrzygnięć po raz kolejny przesunięto, tym razem na dzień 28 lutego 2020 roku (przy czym do tej daty Emitent nie otrzymał żadnych informacji w tej sprawie, precyzyjną informację uzyskał w dniu 2 marca 2020 roku). Na podstawie analizy posiadanych dokumentów i znajomości stanu faktycznego, jak również opinii doradców podatkowych oraz prawnych, Emitent oceniał, że zakończenie kontroli nie powinno dla Emitenta rodzić negatywnych skutków finansowych.

Jednocześnie, wobec prowadzenia z Bankami rozmów w przedmiocie przywrócenia wyższego poziomu finansowania w przyszłości oraz wydłużenia terminu na dostarczenie dokumentów potwierdzających zakończenia kontroli skarbowych, upływ wskazanej powyżej daty 31 stycznia 2020 r. nie rodził automatycznych konsekwencji związanych z ograniczeniem dostępności finansowania, co Banki komunikowały Emitentowi. W efekcie powyższego, poczyniono odpowiednie ustalenia oraz zawarte zostały aneksy (najpierw, wobec upływu daty 31 stycznia, na przełomie stycznia/lutego, a następnie po raz kolejny, wobec upływu daty 28 lutego, dokonano prolongaty w dniach 28 lutego – 2 marca 2020 roku), na podstawie których termin na przekazanie wyników kontroli dotyczących powyższych kontroli skarbowych został przesunięty do 3 marca 2020 r. Brak dostarczenia dokumentów pokontrolnych we wskazanym terminie spowodowałby zakończenie finansowania bankowego już w dniu 31 marca 2020 roku, wobec standardowego terminu przypadającego na dzień 14 sierpnia 2020 roku. Reasumując, do momentu wydania negatywnych decyzji podatkowych, Banki tolerowały opieszałość organów podatkowych i elastycznie podchodziły do kwestii zmiany terminów na przedłożenie wyników postępowania oraz prolongaty finansowania na ustalonym poziomie.

Informacja poufna dotycząca zdarzeń opisanych w pkt d) powyżej.
Emitent współpracował z podmiotami z Grupy Banku Pekao w obszarze finansowania działalności handlowej w ramach umowy faktoringowej oraz kredytowej. Współpraca obejmowała udostępnienie Emitentowi przez Bank limitu kredytowego w rachunku bieżącym w wysokości 10 mln zł, jak również limitu 5 mln zł do wykorzystania na gwarancje bankowe. Ponadto spółka zależna (Komputronik Biznes Sp. z o.o.) od Emitenta była stroną umowy faktoringu należności z limitem 5 mln zł, zawartej z podmiotem z Grupy Pekao tj. Pekao Faktoring sp. z o.o.
Wskazany poziom finansowania udostępniony przez Bank Pekao oznacza, iż udział finansowania Banku Pekao w strukturze instrumentów finansujących działalność Grupy Kapitałowej Emitenta wynosił na koniec 2019 roku ok. 6%, podczas gdy trzy inne wiodące instytucje finansowe (tj. Bank Millennium, Santander Bank oraz mBank) odpowiadały w powyższej dacie za ok. 94% zewnętrznego finansowania działalności udostępnionego Spółce. Emitent wskazuje, iż z uwagi na skalę zaangażowania Banku Pekao, informacje nt. obowiązywania współpracy z tym bankiem zamieszczane były zbiorczo w ramach kolejnych raportów okresowych.

W dniu 3 grudnia 2019 roku Emitent powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę aneksu do umowy kredytowej, zgodnie z którym dotychczasowe warunki korzystania z limitu w wysokości 10 mln zł zostały przedłużone do 20 grudnia 2019 roku. Aneks ten przewidywał, począwszy od wskazanej powyżej daty, comiesięczne obniżanie wysokości udostępnionego limitu kredytowego o wartość 1 mln zł, co wiązało się, zgodnie z aneksem, z koniecznością dokonywania comiesięcznych spłat wymagalnych kwot – w praktyce nieodnawiania części dostępnych limitów. Skutkiem powyższego było zobowiązanie do częściowej redukcji zadłużenia względem Pekao w perspektywie lipca 2020 roku oraz wygasanie limitu gwarancji bankowych udzielanych dostawcom.

Emitent uznawał powyższe uzgodnienia za tymczasowe, a ryzyko skutków obniżenia poziomu finansowania jako przejściowe, które uległoby mitygacji w przypadku przyjęcia pozytywnego planu finansowania działalności z trzema głównymi instytucjami finansującymi, w związku z czym podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do wiadomości przedmiotowej informacji.
Informacja poufna dotycząca zdarzeń opisanych w pkt e) powyżej.

Wbrew opiniom doradców prawnych oraz podatkowych Spółki prowadzących w imieniu Emitenta przedmiotowe kontrole podatkowe oraz w opinii niezależnych renomowanych kancelarii prawnych, oceniających pozytywnie rokowania co do rozstrzygnięcia kontroli, jak również, niezależnie od polubownego przebiegu postępowania oraz braku zachodzenia w jego toku kontroli przesłanek do uznawania za istotne ryzyka ich niepomyślnego wyniku, w dniu 2 marca 2020 r. Emitent otrzymał dwie negatywne decyzje Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu delegatury w Lesznie, dotyczące postępowań kontrolnych w zakresie podatku VAT za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2014 roku. W decyzjach organu zakwestionowano prawidłowość rozliczeń VAT Emitenta w kontrolowanych okresach, w związku z czym wydano decyzję, na podstawie której powstało niewymagalne zobowiązanie w wysokości ok. 39,2 mln PLN (plus należne odsetki szacowane przez Emitenta na 18,7 mln PLN). Decyzjom nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, w związku z czym ich wydanie nie wpływa bezpośrednio na sytuację płynnościową Emitenta (decyzje są neutralne pod kątem przepływów pieniężnych). Decyzje nie są prawomocne i wykonalne, a Emitent, zgodnie z przysługującą ścieżką odwoławczą, przygotowuje odwołania, które rozpatrywać będzie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

W ocenie niezależnych, wykwalifikowanych doradców prawnych, podatkowych oraz samego Emitenta, treść decyzji budzi daleko idące zastrzeżenia i wątpliwości co do ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Emitent dostrzega liczne uchybienia w zakresie zbierania i oceny dowodów, braki w ustaleniu najistotniejszych okoliczności faktycznych, stronniczość rozstrzygnięć oraz zbyt daleko idące domniemania kreowane wyłącznie pod z góry założoną tezę. W ocenie Emitenta oraz reprezentujących go doradców prawnych i podatkowych, wszystko to daje duże prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć na dalszych etapach postępowania – przed organami podatkowymi wyższej instancji lub sądami administracyjnymi. Z uwagi na powyższe, w szczególności mając na uwadze domniemaną absurdalność decyzji organu skarbowego, brak wpływu na przepływy pieniężne, nieprawomocność decyzji, oraz mając na uwadze wysokie prawdopodobieństwo naruszenia słusznego interesu Spółki w zakresie współpracy z kooperantami, Emitent podjął decyzję o opóźnieniu zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR przekazania przedmiotowej informacji do wiadomości publicznej.

Informacje poufne dotyczące zdarzeń opisanych w pkt f) i g) powyżej.
Bezpośrednio i wyłącznie w wyniku wydania negatywnych decyzji podatkowych, nie mając pewności co do zachowania instytucji finansujących działalność Spółki w świetle nieoczekiwanego wyniku postepowań, a przez to pośrednio identyfikując ryzyko stabilności finansowania oraz istotnego zmniejszenia limitów kredytu kupieckiego przyznawanych przez dostawców Spółki oraz pomimo poprawy wyników finansowych w III kwartale roku obrotowego 2019/2020, Emitent oraz jego spółka zależna – Komputronik Biznes Sp. z o.o., mając na celu ochronę wierzycieli, pracowników i majątku spółek, ostrożnościowo złożyły w dniu 2 marca 2020 roku w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec obu podmiotów, w oparciu o przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Do dnia dzisiejszego Emitent nie posiada informacji, czy wnioski te zostały rozpatrzone.
Wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego, Emitent złożył wstępny plan restrukturyzacyjny, w którym m.in. przewidział wdrożenie środków restrukturyzacyjnych w postaci:

 • 1. Skrócenia czasu rotacji należności,
 • 2. Modyfikacji limitów ubezpieczenia należności dla dostawców Emitenta,
 • 3. Zwiększania udziału najbardziej rentownych kanałów sprzedaży w całkowitej sprzedaży w połączeniu z przebudową oferty handlowej (koncentracja na strategicznych kategoriach produktowych),
 • 4. Odstąpienia od wybranych umów w celu zmniejszenia stałych kosztów związanych z działalnością operacyjną Emitenta,
 • 5. Restrukturyzacji zobowiązań Emitenta poprzez:
  • a. umorzenie całości odsetek od zaległych wierzytelności należnych wierzycielom do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego oraz po tym dniu,
  • b. umorzenie wysokości wierzytelności głównych o 40% i ich spłata w kwartalnych ratach,
  • c. umorzenie całości pozostałych wierzytelności ubocznych (koszty, opłaty, kary umowne itp.) od wszystkich rodzajów długów,

  6. Redukcji zatrudnienia na poziomie około 20%,

 • 7. Redukcji pozostałych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w postaci:
  • a. zmniejszenia wykorzystywanej powierzchni magazynowej wynajmowanej (wydzierżawianej),
  • b. oddania w najem (dzierżawę) części powierzchni własnych,
  • c. redukcji funduszy wynagrodzeń,
  • d. ograniczenia kosztów reklamy i marketingu,
  • e. ograniczenia kosztów związanych z funkcjonowaniem sieci agencyjnej.

Tożsame z Emitentem środki restrukturyzacyjne w ramach wstępnego planu restrukturyzacyjnego zaproponował Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Wszczęcie postępowania sanacyjnego wobec Emitenta, jak również spółki Komputronik Biznes Sp. z o.o., miało na celu uniknięcie potencjalnej niewypłacalności obu najistotniejszych podmiotów Grupy Kapitałowej Komputronik (w świetle braku pewności co do zachowania się instytucji finansujących na skutek wydania negatywnych decyzji podatkowych), tak, aby uzyskać możliwość zrestrukturyzowania i uzyskania samodzielności finansowania obu podmiotów, a także wypracowania propozycji układowych z wierzycielami.

Emitent zamierza prowadzić możliwie niezachwianą działalność operacyjną – szczególnie w zakresie obsługi klientów w kluczowych kanałach sprzedaży – do czasu uzyskania decyzji podatkowej uchylającej (bądź zmieniającej) decyzje organu I instancji przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. W opinii doradców podatkowych Emitenta może to nastąpić w terminie od 6 do 12 miesięcy. Uchylenie decyzji byłoby istotną przesłanką powodującą możliwość odzyskania finansowania działalności handlowej Emitenta i pozwoliłoby na podjęcie działań zmierzających do zakończenia procesu sanacji i pełne lub częściowe zaspokojenie wierzycieli.

Emitentowi oraz Komputronik Biznes przysługuje przy tym prawo zawieszenia lub wycofania wniosków, co mogłoby mieć miejsce w przypadku pozytywnego przebiegu rozmów z instytucjami finansującymi, o ile wydarzyłoby się to w krótkiej perspektywie czasowej oraz przy zagwarantowaniu kontynuacji finansowania na satysfakcjonującym dla Grupy Kapitałowej Komputronik poziomie. Więcej nt. temat w punkcie h) poniżej. Z uwagi na powyższe, w szczególności mając na uwadze ostrożnościowe przesłanki złożenia wniosków w przedmiocie postępowania sanacyjnego, w szczególności absurdalność decyzji organu skarbowego, brak wpływu na bieżące przepływy pieniężne oraz nieprawomocność decyzji oraz mając na uwadze wysokie prawdopodobieństwo naruszenia słusznego interesu Spółki w zakresie współpracy z kooperantami oraz możliwość wycofania wniosków w wyniku pozytywnego przebiegu rozmów z instytucjami finansującymi (wobec czego wnioski uważane byłyby za niebyłe, a opóźniona informacja poufna zgodnie z wytycznymi ESMA utraciłaby status informacji poufnej), Emitent podjął decyzję o opóźnieniu zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR przekazania przedmiotowej informacji do wiadomości publicznej.

Informacja poufna dotycząca zdarzeń opisanych w pkt h) powyżej.
W wyniku zakończenia analiz decyzji organu podatkowego (decyzje obejmują odpowiednio 277 stron oraz 200 stron), w dniu 3 marca 2020 r. Emitent podjął rozmowy z czterema bankami finansującymi działalność Emitenta tj. mBank S.A., Santander Bank Polska S.A., Millennium Bank S.A. oraz Bank Pekao S.A. w przedmiocie uzgodnienia modelu finansowania dalszej działalności Grupy Komputronik, uwzględniającego okoliczność zakończonych negatywnym rezultatem kontroli skarbowych. Do dnia publikacji niniejszego raportu, z zastrzeżeniem zdarzenia opisanego w pkt i) poniżej, Spółka nie otrzymała od ww. banków informacji nt. możliwości lub braku możliwości kontynuacji na dotychczasowych lub zmienionych warunkach finansowania działalności. Spółka postanowiła opóźnić przekazanie do wiadomości publicznej przedmiotowej informacji do czasu zajęcia stanowiska przed trzy główne banki finansujące jej działalność, tj.: mBank S.A., Santander Bank Polska S.A., Millennium Bank S.A. Z uwagi na ustanie przesłanki, o której mowa w art. 17 ust. 4 lit. c) Rozporządzenia MAR Spółka publikuje przedmiotową informację pomimo braku zakończenia rozmów.

Informacja poufna dotycząca zdarzeń opisanych w pkt i) powyżej.
W dniu 5 marca 2020 r. Spółka otrzymała w trybie elektronicznym informację o wypowiedzeniu umowy kredytowej zawartej z Bankiem Pekao S.A. oraz umowy faktoringowej zawartej przez Komputronik Biznes sp. z o.o. z Pekao Faktoring Sp. z o.o. Zgodnie z treścią otrzymanej informacji nt. wypowiedzenia wstrzymane zostaje dalsze finansowanie wierzytelności faktoringowych oraz wstrzymany zostaje zwrot funduszu gwarancyjnego oraz innych należnych kwot. Jednocześnie umowa kredytowa wypowiedziana została z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia. O ile Grupa Banku Pekao w najmniejszym stopniu finansowała działalność Emitenta Spółka uznaje, iż w świetle całokształtu sprawy informacja ta może być istotna dla akcjonariuszy, przy czym znaczenie powyższej informacji może ulec deprecjacji w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia rozmów z trzema głównymi Bankami finansującymi działalność.

Jednocześnie Emitent informuje, że obecnie toczy się postępowanie podatkowe dotyczące prawidłowości rozliczeń podatku VAT za styczeń 2015 roku. Kontrola ta została przedłużona z końcem lutego br. do dnia 28 kwietnia 2020 r. Emitent dostrzega ryzyko negatywnego dla Spółki zakończenia postępowania, jeśli organ podatkowy, analogicznie do wymienionych wyżej wyników kontroli za marzec, kwiecień i maj 2014, uchybi zasadom rzetelnej oceny dowodów i interpretacji okoliczności faktycznych. W postępowaniu tym kwestionowana jest, w ocenie specjalistów podatkowych bezpodstawnie, prawidłowość rozliczeń w zakresie podatku VAT na kwotę około 7,3 mln. Okoliczność wydania niekorzystnych decyzji podatkowych dotyczących postępowań kontrolnych w zakresie podatku VAT za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2014 roku powoduje wzrost oceny ryzyka niekorzystnego rozstrzygnięcia również w tym postępowaniu. Informacje o wszystkich prowadzonych w Spółce kontrolach Emitent przedstawiał w raportach okresowych.