Raport bieżący 40/2015

2015/11/30

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła – w nawiązaniu do danych zawartych w raporcie bieżącym nr 32/2015 – informację na temat podjęcia przez NWZA w dniu 29 listopada 2015 r. uchwały w sprawie zmiany dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
Pierwotnie na mocy uchwały nr 7 ZWZA z dnia 30 września 2015 r. dzień dywidendy wyznaczono na 30 listopada 2015 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na 14 grudnia 2015 r. W wyniku podjętej dziś uchwały NWZA ustaliło (przesunęło) dzień dywidendy (ustalenia prawa do dywidendy) na 14 grudnia 2015 r., natomiast termin jej wypłaty na dzień 30 grudnia 2015 r. W pozostałym zakresie informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 32/2015 pozostają niezmienione.

Powyższą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.