Raport bieżący 40/2017

2017/10/01

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”) przesyła do publicznej wiadomości informację w sprawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 30 września 2016r. dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 2016.

W związku z wypracowaniem w roku obrachunkowym 2016 (trwającym od 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r.) zysku netto w kwocie 12.140.998,53 zł (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 53/100 złotych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta uwzględniło opinię Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto i w całości przeznaczyło go na kapitał zapasowy Emitenta. Wobec tego dywidenda z zysku za rok obrachunkowy 2016 nie zostanie wypłacona akcjonariuszom.

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.