Raport bieżący 44/2015

2015/12/10

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od małżeństwa Ewy i Krzysztofa Buczkowskich (osób obowiązanych – odpowiednio prokurenta i przewodniczącego Rady Nadzorczej) o zbyciu przez nich znaczącego pakietu akcji Emitenta w liczbie 766.548 szt. akcji Komputronik S.A. Zbycie akcji nastąpiło w drodze zawarcia w dniu 4 grudnia 2015 r. umowy pożyczki realizowanej poza rynkiem regulowanym. Pożyczkobiorcą jest EKB Investments Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru (osoba blisko związana z osobami obowiązanymi), w której małżeństwo Ewy i Krzysztofa Buczkowscy są jedynym udziałowcem.

Zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 8 grudnia 2015 r. w Poznaniu.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.).