Raport bieżący 45/2015

2015/12/10

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od EKB Investments Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru oraz małżonków Ewy i Krzysztofa Buczkowskich o transakcji, przedmiotem której było 766.548 akcji Emitenta, co stanowiło 8,01 % wszystkich akcji Emitenta i dawało 766.548 głosów z tych akcji (8,01 % ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta. Nabycie akcji nastąpiło w drodze zawarcia w dniu 4 grudnia 2015 r. umowy pożyczki realizowanej poza rynkiem regulowanym. Pożyczkodawcą jest małżeństwo Ewy i Krzysztofa Buczkowskich, odpowiednio jeden z dyrektorów Emitenta oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta. Jednocześnie EKB Investments Limited za pośrednictwem pełnomocnika Ewy Buczkowskiej złożył zapewnienie, że reprezentowana przez nią EKB Investments Limited wobec przekroczenia ponad 10% ogólnej liczby głosów nie zamierza zwiększać swojego stanu posiadania akcji Emitenta.

EKB Investments Limited przed zawarciem umowy posiadało 1.790.488 akcji Emitenta, stanowiących 18,70 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Emitenta, które dawały 1.790.488 głosów z tych akcji (stanowiących 18,70 % wszystkich głosów) na WZA Emitenta.

Po zawarciu umowy EKB Investments Limited posiada 2.557.036 akcji, stanowiących 26,71 % wszystkich akcji Emitenta, które dają 2.557.036 głosów z tych akcji (stanowiących 26,71 % wszystkich głosów) na WZA Emitenta.

Przed transakcją małżonkowie Ewa i Krzysztof Buczkowscy posiadali 766.548 akcji Emitenta, stanowiących 8,01 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Emitenta, które dawały 766.548 głosów z tych akcji (stanowiących 8,01 % wszystkich głosów) na WZA Emitenta.

Po transakcji małżonkowie Ewa i Krzysztof Buczkowscy nie posiadają bezpośrednio akcji Emitenta. Natomiast poprzez w 100% kontrolowany podmiot EKB Investments Limited małżonkowie Ewa i Krzysztof Buczkowscy pośrednio posiadają 2.557.036 akcji Emitenta, co stanowi 26,71 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Emitenta i daje 2.557.036 głosów z tych akcji (stanowiących 26,71 % ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).