Raport bieżący 47/2015

2015/12/17

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 15 grudnia 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta Pana Wojciecha Buczkowskiego o transakcji zbycia – zawartej w Poznaniu przez kontrolowaną przez niego spółkę WB Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) – znacznego pakietu akcji Emitenta (kod ISIN PLKMPTR00012) w liczbie 2.728.951 szt. akcji Komputronik S.A. za cenę 29.963.000 zł tj. 10,9797 zł za akcję. Zbycie akcji nastąpiło w dniu 10 grudnia 2015 r. w wyniku zawarcia umowy sprzedaży realizowanej poza rynkiem regulowanym. Jednocześnie Pan Wojciech Buczkowski poinformował, że cały pakiet akcji (2.728.951) Emitenta zakupiła – w ramach tej samej transakcji za ww. cenę – spółka WB iTOTAL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest przez niego kontrolowana.
Zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 15 grudnia 2015 r. w Poznaniu.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi