Raport bieżący 49/2015

2015/12/17

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia od EKB Investments Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru oraz EKB sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. Zmiana nastąpiła w wyniku zawarcia w dniu 10 września 2015 r. umowy sprzedaży pakietu 2.557.036 akcji Emitenta, stanowiących 26,71 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta i dających 2.557.036 głosów z tych akcji (26,71 % ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta.

Sprzedawca EKB Investments Limited przeniósł cały posiadany przez niego pakiet, który przed zawarciem umowy sprzedaży dawał mu 2.557.036 akcji Emitenta, stanowiących 26,71 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co przekładało się na 2.557.036 głosów z tych akcji (stanowiących 26,71 % ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta. Po zawarciu umowy EKB Investments Limited nie posiada żadnej akcji Emitenta, a tym samym nie przysługuje jej żaden głos na WZA Emitenta.

Z kolei kupujący ww. pakiet akcji Emitenta spółka EKB sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przed transakcją nie posiadała żadnej akcji Emitenta, a tym samym żadnego głosu na WZA Emitenta. Po zakupieniu w dniu 10 września 2015 r. ww. pakietu EKB sp. z o.o. posiada 2.557.036 akcji Emitenta, stanowiących 26,71 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta i dających 2.557.036 głosów z tych akcji (26,71 % ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta.

Jednocześnie EKB sp. z o.o. oświadczyła, że nie zamierza zwiększać swego udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia a cel zwiększenia udziału miał charakter inwestycyjny. Ponadto obie spółki przekazały informację, że nie istnieją podmioty zależne od EKB sp. z o.o. ani EKB Investments Limited posiadające akcje Emitenta ani osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ww. ustawy.

W wyniku transakcji stan posiadania akcji Emitenta przez spółki kontrolowane przez małżeństwo Ewy i Krzysztofa Buczkowskich nie uległ zmianie.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).