Raport bieżący nr 5/2019

2019/05/14

Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy Emitentem oraz spółką z Grupy Kapitałowej Emitenta a mBankiem

Zarząd Komputronik S.A. (Emitent), informuje o otrzymaniu w dniu 14 maja 2019 roku obustronnie podpisanych egzemplarzy aneksów (opatrzonych datą 9 maja 2019 r.) do umów zawartych z mBank S.A. w zakresie wskazanym poniżej:

  1. Aneks do Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa zawarty pomiędzy Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o. a mBank S.A.
  2. Aneks do umowy o kredyt obrotowy zawarty pomiędzy Komputronik S.A. a mBank S.A.
  3. Aneks do umowy na limit udzielony na regulowanie zobowiązań handlowych zawarty pomiędzy Komputronik S.A. a mBank S.A.
  4. Aneks do umowy zabezpieczającej dla Umowy ramowej dla transakcji rynku finansowego zawarty pomiędzy Komputronik S.A. a mBank S.A.

Zmiany w powyższych umowach mają na celu ujednolicenie wartości wskaźników finansowych (kowenantów) zawartych w umowach z bankami współpracującymi z Emitentem (zgodnie z zasadą pari passu). Przedmiotem ww. aneksów są zmiany wartości następujących wskaźników finansowych:

a. Wskaźnik kapitalizacji (z min. 25% na min. 20%) – zmiana z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o wynajmie długoterminowym (MSSF 16),

b. Wskaźnik płynności szybkiej (z min. 0,5 na min. 0,3) – zmiana z uwagi na konieczność dostosowania wskaźnika do poziomów uzyskiwanych przez podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną w branży Emitenta,

Zmiany wartości powyższych wskaźników weszły w życie z dniem 31.03.2019 roku.

Pozostałe warunki ww. umów, w tym odnoszące się do ich zabezpieczenia, wskaźników finansowych niewymienionych powyżej, a także limitów przysługujących poszczególnym spółkom z Grupy Kapitałowej Komputronik nie uległy zmianom.

Emitent jednocześnie przypomina, iż wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem mBank S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów: kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, kredytu obrotowego, faktoringowego i operacji walutowych wynosi 72,25 mln PLN (siedemdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie uległa zmianie, w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.