Raport bieżący 5/2020

2020/03/10

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej otwarcia postępowania sanacyjnego wobec Emitenta oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Emitent informuje, że w dniu 10 marca 2020 roku Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienia o otwarciu wobec Emitenta i Komputronik Biznes Sp. z o.o. postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Zgodnie z postanowieniem sądu restrukturyzacyjnego postępowanie sanacyjne toczyć się będzie pod sygn. akt: XI GRs 5/20 (Emitent) oraz pod sygn. akt: XI GRs 6/20 (Komputronik Biznes Sp. z o.o.).

Zgodnie z postanowieniem z dnia 10 marca 2020 roku wydanym w stosunku do Emitenta:

 • 1. Sędzią-komisarzem został wyznaczony ASR Wojciech Stanke,
 • 2. Zarządcą został wyznaczony Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa),
 • 3. Emitentowi został pozostawiony zarząd własny w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu,
 • 4. określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

Zgodnie z postanowieniem z dnia 10 marca 2020 roku wydanym w stosunku do Komputronik Biznes Sp. z o.o.:

 • 1. Sędzią-komisarzem został wyznaczony ASR Wojciech Stanke,
 • 2. Zarządcą został wyznaczony Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa),
 • 3. Emitentowi został pozostawiony zarząd własny w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.
 • 4. określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitent złożył wstępny plan restrukturyzacyjny, w którym m. in.: przewidział wdrożenie środków restrukturyzacyjnych w postaci:

 • 1. skrócenie czasu rotacji należności,
 • 2. modyfikację limitów ubezpieczenia należności dla dostawców Emitenta,
 • 3. zwiększanie udziału najbardziej rentownych kanałów sprzedaży w całkowitej sprzedaży w połączeniu z przebudową oferty handlowej (koncentracja na strategicznych kategoriach produktowych),
 • 4. odstąpienie od wybranych umów w celu zmniejszenia stałych kosztów związanych z działalnością operacyjną Emitenta,
 • 5. restrukturyzację zobowiązań Emitenta poprzez:
  • a. umorzenie całości odsetek od zaległych wierzytelności należnych wierzycielom do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego oraz po tym dniu,
  • b. umorzenie wysokości wierzytelności głównych o 40% i ich spłata w kwartalnych ratach,
  • c. umorzenie całości pozostałych wierzytelności ubocznych (koszty, opłaty, kary umowne itp.) od wszystkich rodzajów długów,
 • 6. redukcję zatrudnienia na poziomie około 20%,
 • 7. redukcję pozostałych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w postaci:
  • a. zmniejszenia wykorzystywanej powierzchni magazynowej wynajmowanej (wydzierżawianej) oraz własnej,
  • b. oddania w najem (dzierżawę) powierzchni własnych,
  • c. redukcji funduszy wynagrodzeń (obniżenie wynagrodzeń) dla osób w obszarze wsparcia sprzedaży i back office (wsparcie administracyjne),
  • d. ograniczenia kosztów reklamy i marketingu,
  • e. ograniczenia prowizji dla agentów w związku ze zmniejszeniem ilości salonów agencyjnych (redukcja najmniej efektywnych lokalizacji).

Tożsame z Emitentem środki restrukturyzacyjne w ramach wstępnego planu restrukturyzacyjnego zaproponował Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Zarząd Emitenta informuje, że ww. działania restrukturyzacyjne i propozycje układowe mają charakter wstępnych założeń. Emitent pozostaje otwarty na wypracowanie optymalnych propozycji układowych we współpracy z wierzycielami i organami postępowania sanacyjnego w zależności od faktycznie zaistniałej sytuacji gospodarczej, finansowej i prawno-administracyjnej. Głównym celem Zarządu Emitenta jest uniknięcie niewypłacalności Spółki oraz zabezpieczenie praw wszystkich interesariuszy Emitenta i Komputronik Biznes Sp. z o.o., zgodnie z przepisami ustawy Prawo restrukturyzacyjne.