Raport bieżący 58/2014

2014/11/14

W dniu 10 października 2014 r. NWZA Clean and Carbon Energy (dalej CCE) odwołało dotychczasową Radę Nadzorczą i powołało do Rady Nadzorczej nowych członków, którzy tego samego dnia odwołali z funkcji Prezesa Zarządu CCE Jana Redełkiewicza. Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia, więc od tego momentu, wobec ich konstytutywnego charakteru, były wiążące. Mimo to raportem bieżącym nr 16/2014 z dnia 12.10.2014 r. odwołany Prezes Zarządu CCE Jan Redełkiewicz, skutecznie poinformowany o odwołaniu i pozbawiony uprawnienia do reprezentowania CCE, raportem bieżącym nr 15/2014 opublikowanym przez Bartosza Tatkę w systemie ESPI w dniu 10 października 2014 roku, opublikował ogłoszenie o zwołaniu NWZA CCE na dzień 13 listopada 2014 r.

W dniu 13 listopada 2014 Emitent oraz spółka zależna Emitenta za pośrednictwem pełnomocnika wzięli udział w spotkaniu akcjonariuszy CCE w miejscowości Koszewko. Wspomniane spotkanie akcjonariuszy nie było NWZA CCE. Zwołujący NWZA, Jan Redełkiewicz, wprost naruszył artykuł 399 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Z całą pewnością w dniach od powołania, tj. od dnia 10 października 2014 roku, do dnia wstrzymania wykonania uchwał NWZA CCE, tj. do dnia 24 października 2014 r., jedynym legalnym i umocowanym Zarządem był Pan Bartosz Tatka.

Stanowisko Emitenta podzielają sądy powszechne. W szeregu spraw, m.in. w sprawach o sygnaturze akt IX GCo 153/14/4 prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, sprawie o sygnaturze akt XVI GC 981/14 prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy, sprawie o sygnaturze akt XX GC 650/12 prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy, sądy powszechne uznają reprezentację Bartosza Tatki, jako Prezesa Zarządu CCE.

Emitent i pełnomocnik spółki zależnej Emitenta, a także inny akcjonariusz, złożyli do protokołu właściwe protesty i oświadczenia, które pozwolą sprawnie dochodzić swoich praw i rozstrzygnięć przed właściwymi sądami powszechnymi. Poza oczywistym naruszeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, protestujący akcjonariusze dostrzegli także szereg innych naruszeń przepisów, w tym w szczególności Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)