Raport bieżący 59/2014

2014/12/01

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację otrzymaną od spółki zależnej Contanisimo Limited (Contanisimo) w związku z wszczęciem egzekucji przez Clean & Carbon Energy SA (CCE) na podstawie wyroku SA KIG w Warszawie z dnia 15 września 2014 r. o zapłatę 6,5 mln zł wraz z kosztami ubocznymi.

Wszczęcie egzekucji narusza warunki zawartej w dniu 17 października 2014 r. ugody, którą zawarły Emitent i jego spółki zależne oraz CCE. Naruszenie tego warunku ugody wiąże się z naliczeniem kary umownej o wartości 10.000.000 zł. Wartość kary przekracza wartość niezasadnych roszczeń CCE wobec Contanisimo. Wobec tego Contanisimo wystąpi z powództwem przeciwegzekucyjnym.

Mimo zawarcia ugody, z ostrożności procesowej przy wyżej wskazanym działaniu odwołanego w dniu 10 października 2014 roku Zarządu CCE, Contanisimo Limited zamierza skorzystać z wielu dostępnych środków prawnych jakie przysługują jej prawnie, w tym w szczególności:

  1. skargi o uchylenie wyroku SA KIG z dnia 15 września 2014 r. wraz z wnioskiem o wstrzymanie jego wykonania; Emitent podkreśla, że wyrok SA KIG został wydany z naruszeniem podstawowych zasad porządku prawnego Rzeczypospolitej (klauzula porządku publicznego) – więcej na ten temat podano w rb. nr 49/2014;
  2. zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności z wstrzymaniem jego wykonalności; postępowanie klauzulowe jest czysto technicznym i formalnym postępowaniem poprzedzającym egzekucję, w którym sąd nie bada przesłanek merytorycznych; natomiast CCE zrzekła się roszczeń z tego wyroku więc nadanie klauzuli było bezpodstawne;


Jednocześnie Emitent wskazuje, że wszczęcie i prowadzenie tej niezasadnej egzekucji przeciwko Contanisimo nie ma żadnego wpływu na działalność operacyjną Grupy Kapitałowej Komputronik.

Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)