Raport bieżący 6/2020

2020/03/10

Informacje dotyczące umów zawartych z Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Komputronik S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 10 marca 2020 r. została odebrana przez Prezesa Zarządu Emitenta oraz Komputronik Biznes sp. z o.o. [Komputronik Biznes] Bank]. korespondencja elektroniczna z Santander Bank Polska S.A. [Bank] zawierająca m.in. skany dokumentów sporządzonych na papierze firmowym Banku datowanych na dzień 9 marca 2020 r., treść których wskazuje na to, że intencją osób podpisanych jako pełnomocnicy jest:

  • 1. wypowiedzenie Spółce umowy o kredyt rewolwingowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia – na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego zadłużenie z tytułu kredytu rewolwingowego wynosi 20,8 mln zł,
  • 2. natychmiastowe wstrzymanie możliwości korzystania przez Spółkę z limitu gwarancyjnego w ramach umowy o limit na gwarancje bankowe – na dzień sporządzenia niniejszego raportu limit został wykorzystany do wysokości 17,1 mln zł,
  • 3. wypowiedzenie umowy o Multilinię, na podstawie której Bank udzielił Spółce Kredytu w rozumieniu ww. umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia oraz zawiadomienie o zablokowaniu Spółce Kredytu (z wyjątkiem możliwości wykorzystania Kredytu w celu zaspokojenia wynikającej z czynności bankowej wymagalnej wierzytelności Banku względem Spółki), w formie dwóch limitów udzielonych na podstawie umowy o Mulitilinię; zawiadomienie o obniżeniu Kwoty w rozumieniu ww. umowy udzielonego a nie wykorzystanego przez Spółkę Kredytu do 0 zł, przy czym obniżenie nie obejmuje tej części niewykorzystanego przez Spółkę Kredytu jaka zostanie wykorzystana na zaspokojenie wymagalnej wierzytelności Banku względem Spółki wynikającej z czynności bankowej; ponadto zwrócono uwagę na natychmiastowe wygaśnięcie Okresu Dostępności Usługi w rozumieniu ww. umowy; na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego zadłużenie z tytułu Kredytu wynosi 12,0 mln zł oraz limitów gwarancyjnych udzielonych w ramach powyższej umowy wynosi 10,1 mln zł.
  • 4. Wypowiedzenie Komputronik Biznes umowy o Multlinię z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia oraz zawiadomienie o zablokowaniu Kredytu firmie Komputronik Biznes, z wyjątkiem możliwości wykorzystania Kredytu w celu zaspokojenia wynikającej z czynności bankowej wymagalnej wierzytelności Banku względem Komputronik Biznes; zawiadomienie o obniżeniu Kwoty w rozumieniu ww. umowy udzielonego, a nie wykorzystanego przez Komputronik Biznes Kredytu do 0 zł, przy czym obniżenie nie obejmuje tej części niewykorzystanego przez Spółkę Kredytu jaka zostanie wykorzystana na zaspokojenie wymagalnej wierzytelności Banku względem Spółki wynikającej z czynności bankowej; ponadto zwrócono uwagę na natychmiastowe wygaśnięcie Okresu Dostępności Usługi w rozumieniu ww. umowy; na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego zadłużenie z tytułu Kredytu wynosi 0 zł

Do skanów ww. pism nie zostały załączone żadne pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób podpisanych do działania w imieniu Banku jaki i zakres tego umocowania. Z kolei z treści ww. pism nie wynika w ogóle, aby miały one zostać podpisane przez osoby inne niż ujawnione w rejestrze przedsiębiorców KRS, w szczególności przez pełnomocników. Stąd też pozostaje otwarta kwestia czy osobom podpisanym pod ww. pismami udzielono jakiegokolwiek pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Banku, w tym do czynności, które wynikają z otrzymanych skanów dokumentów.

W związku powyższymi okolicznościami Spółka ogranicza się jedynie do podania do publicznej wiadomości ww. informacji, jednocześnie nie przesądzając o skuteczności podjętych przez Bank wobec Spółki i Komputronik Biznes czynności aż do czasu wyjaśnienia powstałych wątpliwości jak i wpływu na nie informacji opublikowanych w raporcie bieżącym nr 5/2020.
Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.