Raport bieżący 60/2014

2014/12/01

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym Contanismo Limited, spółka zależna Emitenta, otrzymała prawomocne postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w którym to Sąd potwierdził uprawnienia Zarządcy Przymusowego nad Clean and Carbon Energy SA w Warszawie (dalej „CCE”) w sferze korporacyjnej, w tym do zwołania i otwierania Walnych Zgromadzeń Spółki, nad którą ustanowiono zarząd przymusowy. Jest to kolejny element potwierdzający prawidłowe procedowanie w związku z otwarciem i odbyciem NWZA CCE w dniu 10 października 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie odrzucił zażalenie CCE na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym stwierdzono, że Zarządca Przymusowy nie potrzebuje szczególnego upoważnienia do zwołania i otwarcia NWZA CCE.

Wskazane fakty wzmacniają tezę o prawidłowej reprezentacji CCE przy zawieraniu ugody w dniu 17 października 2014 roku, która to ugoda regulowała wszelkie spory i rozliczenia zobowiązań między Grupą Kapitałową Emitenta a CCE.

Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)