Raport bieżący 63/2014

2014/12/03

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 2 grudnia 2014 r. drugostronnie podpisanych egzemplarzy – opatrzonych datą 26 listopada 2014 roku – umów między Komputronik Biznes Sp. z o.o. (podmiotem, w którym Emitent posiada 100% udziałów) a mBank S.A.:

  1. Umowy współpracy z dnia 26 listopada 2014 roku,
  2. Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26 listopada 2014 roku (umowa wykonawcza do Umowy Współpracy, stanowiąca integralną część Umowy Współpracy),


Przedmiotem umów jest udzielenie Komputronik Biznes Sp. z o.o. globalnego limitu w wysokości 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych), z tego 1.000.000,00 PLN (słownie: milion złotych) stanowi limit na kredyt w rachunku bieżącym, a 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych) limit na gwarancje bankowe. Globalny limit w wysokości 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych) został przyznany do dnia 29 września 2017 roku.

Umowa o Kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26 listopada 2014 roku – umowa wykonawcza do Umowy Współpracy ustala datę ostatecznej spłaty kredytu w rachunku bieżącym na dzień 25 listopada 2015 roku.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umów przez Spółkę jest weksel in blanco awalowany przez Emitenta. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR O/N powiększoną o marżę Banku.

Umowy nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Opisane powyżej umowy zostały uznane za umowy spełniające kryteria umów znaczących, gdyż ich wartość przy uwzględnieniu poziomu zaangażowania kredytowego Emitenta w mBank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. Opisana w raporcie bieżącym nr 29/2014 umowa o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 20.000.000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych) stanowi umowę o największej wartości. Emitent w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem mbank S.A., których łączna wysokość wynosi 40.300.000,00 PLN (czterdzieści milionów trzysta tysięcy złotych)

Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)