Raport bieżący 65/2014

2014/12/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 15 grudnia 2014 roku przez Komputronik Biznes sp. z o.o., podmiot w 100% zależny od Emitenta, aneksu do Umowy Konsorcjum, elementu Umowy o Współpracy zawartej pomiędzy B3 System SA i Ken Technologie Informatyczne sp. z o.o. (obecnie po zmianie nazwy Komputronik Biznes sp. z o.o.) działających w konsorcjum a PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie.

Emitent informował o zawarciu Umowy raportem bieżącym nr 10/2012 z dnia 5 marca 2012 roku. W wyniku zawarcia aneksu do Umowy Konsorcjum, Komputronik Biznes sp. z o.o. przejęła na siebie całość realizacji kontraktu na kompleksową obsługę druku dla PKO Bank Polski SA, w tym m.in. na sprzedaż, dostawę i odbiór urządzeń drukujących; na sprzedaż, dostawę i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych, instalację i serwis oprogramowania do zarządzania systemami druku. W wyniku zawarcia niniejszego Aneksu, do końca trwania Umowy, tj. do lutego 2016 roku, szacunkowe przychody spółki zależnej Emitenta z wykonania przytoczonej Umowy przekroczą 10% kapitałów włąsnych Emitenta, tj. przekroczą kwotę 15,3 mln zł.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest wniesione przez konsorcjantów zabezpieczenie w kwocie 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). Umowa nie zawiera specyficznych warunków i postanowień dotyczących kar umownych odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)